Perfil do usuário

Mr Oder Amazon Mua hang Oder Amazon

Resumo da Biografia

Ch??ng trình eBay VeRO ?ã ???c phát tri?n ?? b?o v? quy?n c?a ch? s? h?u tài s?n trí tu? và ?? gi?m thi?u nguy c? s? d?ng gian l?n các m?c vi ph?m b?n quy?n. VeRO là t? vi?t t?t c?a "Ch??ng trình Ch? s? h?u Quy?n ???c Xác minh" và ?ã ???c ??a ra ?? ng?n ch?n vi?c bán các m?t hàng b?t h?p pháp và x? lý các v?n ?? liên quan ??n b?n quy?n m?t cách hi?u qu? h?n. eBay là m?t trong nh?ng ng??i tiên phong áp d?ng quy trình tr?c tuy?n nh?m m?c ?ích b?o v? ch? s? h?u h?p pháp c?a s?n ph?m và c?ng ?? phát tri?n m?t h? th?ng cho phép ch? s? h?u báo cáo b?t k? lo?i vi ph?m nào ???c ghi nh?n trên Trang web.

eBay là m?t n?n t?ng cho phép m?i ng??i bán b?t c? th? gì tr?c tuy?n. M?t th? tr??ng tr?c tuy?n ph? bi?n nh? v?y d? b? l?a g?t và lòng tham c?a nh?ng ng??i bán hàng vô ??o ??c, nh?ng ng??i có th? mu?n vi ph?m b?n quy?n và quy?n s? h?u ?? ??m b?o r?ng h? có th? bán các s?n ph?m mà h? không s? h?u b?t k? quy?n nào. N?u m?t ng??i ph?i m? m?t c?a hàng trong th? gi?i th?c, h? ph?i tuân theo các quy t?c và tr?i qua các quy trình ?? ??m b?o r?ng không có hành vi xâm ph?m quy?n c?a ch? s? h?u tài s?n trí tu?.

M?t khác, th? gi?i ?o khi m?i thành l?p ?ã cung c?p m?t cách t??ng ??i d? dàng ?? ng??i bán bán b?t k? s?n ph?m nào mà h? có th? ??t tay vào. Khi eBay ngày càng n?i ti?ng v?i t? cách là m?t trong nh?ng Trang web hàng ??u x? lý các d?ch v? s?n ph?m ?a d?ng, eBay tr? nên c?c k? quan tr?ng ?? ??m b?o r?ng quy?n c?a ch? s? h?u không b? vi ph?m và có các h? th?ng xác th?c các quy?n ?ã ???c xác minh.

L?i ích c?a Ch??ng trình Ch? s? h?u Quy?n ?ã ???c Xác minh: Mách b?n cách ch?n seller khi mua hàng trên eBay

Ch??ng trình VeRO ?ã ???c thi?t k? ??c bi?t ?? cung c?p cho ch? s? h?u quy?n nh?ng l?i ích sau:

  • eBay s? d?ng các chuyên gia ???c ?ào t?o và t?n tâm ?? giúp ch? s? h?u quy?n nh?n ???c l?i ích t?i ?a t? ch??ng trình
  • eBay ph?n h?i nhanh chóng và hi?u qu? ?? ch?m d?t danh sách do ch? s? h?u quy?n báo cáo
  • eBay duy trì các hàng ??i email dành riêng ?? báo cáo vi ph?m quy?n ???c ?u tiên hàng ??u
  • Ch? s? h?u quy?n có th? d? dàng nh?n ???c t?t c? thông tin liên quan liên quan ??n vi?c nh?n d?ng ng??i dùng eBay
  • T?t c? các quy?n và ??c quy?n ???c ?? c?p rõ ràng trong th?a thu?n ng??i dùng eBay vì l?i ích c?a ch? s? h?u quy?n
  • Ch? s? h?u quy?n ???c nh?n các b?n c?p nh?t t? ??ng v? ch??ng trình eBay VeRO

H??ng d?n cách ??t mua hàng trên Ebay v? Vi?t Nam

Quá trình tham gia và t?o trang gi?i thi?u v? tôi

Quá trình tham gia ch??ng trình ??n gi?n và nhanh chóng. T?t c? nh?ng gì ch? s? h?u quy?n ph?i làm là t?i xu?ng bi?u m?u Thông báo v? Vi ph?m Khi?u n?i (NOCI) và g?i fax ??n eBay. Sau khi eBay x? lý ??n khi?u n?i ??u tiên, eBay g?i qua email m?t b?n m?m c?a bi?u m?u, cùng v?i h??ng d?n v? cách g?i bi?u m?u d??i d?ng ?i?n t? trong t??ng lai. Ch? s? h?u quy?n có th? t?o trang Gi?i thi?u v? b?n thân trên eBay ?? ch? ??nh các s?n ph?m mà anh ta s? h?u và các quy?n s? h?u trí tu? thu?c s? h?u c?a anh ta ?? kênh giao ti?p v?i nh?ng ng??i bán eBay khác ???c công khai, rõ ràng và minh b?ch. Sau khi ??ng trang Gi?i thi?u v? b?n thân, m?t email t?i eBay s? ??m b?o r?ng trang ?ó ???c ??a vào danh sách các trang Gi?i thi?u v? tôi c?a Ng??i tham gia VeRO. T?t c? ?i?u này là mi?n phí và vì l?i ích c?a ch? s? h?u quy?n.basso