Perfil do usuário

ngat alo

Resumo da Biografia

cách duy nh?t ?? th?c th? t? tín VÀO CHÍNH MÌNH

H?c cách th?c t? tín bi?u th? m?t th?c m?c hóc búa: làm cho th? nào b?n s? h?u th? t? tín khi b?n không có gì ?? c?m th?y t? tin? Gi?ng nh?, làm cho th? nào b?n s? h?u th? t? tin vào công vi?c m?i c?a mình ví nh? b?n ch?a bao gi? khi?n cho cái công tác này tr??c ?ây? Hay làm th? nào b?n v?i th? t? tín trong nh?ng c?nh hu?ng th? tr?n h?i khi ch?a có ai thích b?n tr??c ?ây? Ho?c khi?n cho th? nào b?n mang th? t? tín vào m?i quan h? c?a mình khi b?n ch?a bao gi? s? h?u m?i quan h? thành công tr??c ?ây?

Xem thêm: https://www.mips.com/forums/users/tuvantamly28/

Nhìn ngoài m?t, s? t? tin d??ng nh? là 1 l?nh v?c mà ng??i giàu tr? thành giàu h?n và ng??i nghèo ? l?i v?i các k? thua cu?c kh?n ki?p. chung cu?c, gi? d? b?n ch?a bao gi? tr?i qua s? b?ng lòng xã h?i ?a d?ng và b?n thi?u t? tin v? nh?ng ng??i m?i, thì s? thi?u t? tín ?y s? khi?n cho m?i ng??i ngh? r?ng b?n bám víu và k? l? và ko b?ng lòng b?n.

ký h?p ??ng nh? v?y ?i cho nh?ng m?i quan h?. ko t? tín vào s? thân tình s? d?n ??n các cu?c chia tay t?i t? và nh?ng cu?c g?i ?i?n tho?i v?ng tr?m và kh?n c?p Ben và Jerry ch?y vào khi ba gi? sáng. Và nghiêm ch?nh, làm th? nào b?n s? h?u th? t? tin vào kinh nghi?m khi?n cho vi?c c?a b?n lúc kinh nghi?m tr??c ??y ???c yêu c?u th?m chí ???c coi xét cho m?t công tác ? n?i ??u tiên?

ví nh? b?n luôn thua trong cu?c s?ng , thì khi?n cho sao b?n v?i th? ??i mong phát tri?n thành ng??i chi?n th?ng? Và n?u b?n ko bao gi? mong mu?n tr? nên ng??i th?ng l?i, thì b?n s? hành ??ng nh? 1 k? thua cu?c. do ?ó chu k? c?a mút ti?p t?c.

Xem thêm: https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1478364

?ây là th?c m?c hóc búa v? s? t? tín, n?i ?? h?nh phúc hay ???c yêu th??ng hay thành công , ??u tiên b?n c?n ph?i t? tin, nh?ng ?? t? tín, tr??c tiên b?n c?n ph?i h?nh phúc hay ???c yêu th??ng hay thành công. vì v?y, có v? nh? gi? d? b?n b? m?c k?t ? 1 trong hai vòng: ho?c b?n ?ã ? trong 1 vòng l?p h?nh phúc và t? tin, nh? th? này.

Nh?ng có l? chúng ta s? sai v? ?i?u này. có nh? nghi v?n h?c búa ko ?ích th?c là 1 nghi v?n gai góc.

n?u chúng ta chú ý, chúng ta có th? h?c ???c m?t vài ?i?u v? s? t? tín ch? b?ng bí quy?t Quan sát m?i ng??i. vì th?, tr??c lúc b?n ch?y ?i và ??t bánh pizza, hãy phá v? ?i?u này:

  1. Ch? vì ng??i nào ?ó có th? gì ?ó (hàng t?n b?n bè, m?t tri?u ?ô la M?, thân hình bãi bi?n c?a 1 con chó cái) ko nh?t quy?t v?i t?c th? ng??i này t? tín vào nó. s? h?u các ông trùm kinh doanh hoàn toàn thi?u t? tin vào s? no ?? c?a h? , nh?ng ng??i dòng thi?u t? tín trong v? ngoài c?a h?, và các ng??i n?i ti?ng thi?u t? tín v? s? n?i ti?ng c?a h?.

  2. do v?y, tôi ngh? r?ng ?i?u tr??c nh?t chúng ta có th? thi?t l?p là s? t? tín ko nh?t quy?t ph?i k?t liên mang b?t k? ?i?m ?ánh d?u bên ngoài nào. Thay vào ?y, s? t? tin c?a chúng tôi b?t ngu?n trong kho?ng nh?n th?c c?a chúng tôi v? b?n thân b?t nh?c th?c t? bên ngoài h?u hình.

  3. B?i vì s? t? tín c?a chúng tôi không nh?t quy?t ph?i liên k?t mang b?t k? phép ?o h?u hình bên ngoài nào, chúng tôi có th? k?t lu?n r?ng vi?c c?i thi?n các khía c?nh bên ngoài, h?u hình trong cu?c s?ng c?a chúng tôi s? không m?t m?c ph?i vun ??p s? t? tin. R?t s? h?u th? là gi? d? b?n ?ã s?ng h?n m?t vài th?p k?, b?n ?ã tr?i nghi?m ?i?u này d??i hình th?c này hay hình th?c khác. Nh?n ???c m?t s? th?ng ti?n trong công tác c?a b?n ko nh?t thi?t khi?n cho b?n t? tin h?n vào kh? n?ng chuyên nghi?p c?a mình. Trên th?c ti?n, nó th??ng có th? khi?n cho b?n c?m th?y kém t? tin.

  4. h?n hò và / ho?c ng? có ?a d?ng ng??i h?n ko kh?ng kh?ng làm b?n c?m th?y t? tin h?n v? ch?ng ?? quy?n r? c?a b?n. Chuy?n t?i s?ng cùng nhau ho?c thành thân ko nh?t thi?t khi?n cho b?n c?m th?y t? tín h?n trong m?i quan h? c?a mình .

Xem thêm: https://knowyourmeme.com/users/tuvantamly28

t? tin là 1 c?m giác. m?t tình tr?ng c?m xúc và 1 hi?n tr?ng c?a tâm t??ng. ?ó là nh?n th?c r?ng b?n ko vô s? . R?ng b?n ???c ?? v?t m?i th? b?n c?n , c? bây gi? và ngày mai. m?t ng??i t? tin vào ??i s?ng th? tr?n h?i c?a h? s? c?m th?y nh? th? h? không vô k? trong ??i s?ng ph? h?i. m?t ng??i ko t? tín vào ??i s?ng th? tr?n h?i c?a h? tin r?ng h? thi?u s? mát m? tiên quy?t ?? ???c m?i t?i b?a ti?c pizza c?a m?i ng??i. ?ó là nh?n th?c v? vi?c thi?u m?t m?u gì ?ó thúc ??y hành vi túng thi?u, ?eo bám và / ho?c bitchy c?a h?.