Comentários do leitor

Xu?t tinh s?m ? nam gi?i

por Jonathan Kingsford (2020-10-17)


b6ec45cc-a38d-4198-afc2-95fe5a841890D?u hi?u xu?t tinh s?m; xu?t tinh s?m ? nam gi?i. Cách ch?a xu?t tinh s?m… Là nh?ng n?i dung chính s? có trong bài vi?t sau. Nh?m cung c?p cho nam gi?i nh?ng ki?n th?c b? ích v? s?c kh?e. ?? phòng và ?i?u tr? xu?t tinh s?m hi?u qu? nh?t.
Xu?t tinh s?m ? nam gi?i
Xu?t tinh s?m ? nam gi?i là hi?n t??ng nam gi?i m?t ki?m soát trong quá trình giao h?p. Nam gi?i có th? xu?t tinh khi m?i lâm tr?n, th?m chí có tr??ng h?p xu?t tinh khi ch?a quan h? tình d?c.
?ây là hi?n t??ng khá ph? bi?n ? nam gi?i. H?u h?t nam gi?i t?ng g?p tr??ng h?p này m?t l?n trong ??i. N?u xu?t tinh s?m di?n ra th??ng xuyên s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng quan h? tình d?c. Khi?n nam gi?i và ng??i b?n tình không th?a mãn m?i khi quan h?.
?? hi?u rõ h?n v? hi?n t??ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i. Bài vi?t sau ?ây s? cung c?p chi ti?t v? d?u hi?u, nguyên nhân, c?ng nh? cách ch?a xu?t tinh s?m. Giúp nam gi?i không còn lo l?ng khi g?p ph?i hi?n t??ng này.
B?nh xu?t tinh s?m ? nam gi?i - D?u hi?u xu?t tinh s?m
D?u hi?u xu?t tinh s?m r?t d? dàng nh?n bi?t qua m?i l?n quan h? tình d?c. ? m?i nam gi?i s? có nh?ng d?u hi?u khác nhau. Do ?ó, khi th?y có nh?ng bi?u hi?n d??i ?ây, c?n ?i th?m khám s?m ?? ???c xác ??nh m?c ?? xu?t tinh s?m.
• Nam gi?i ch? m?i suy ngh? v? v?n ?? tình d?c, ho?c xem tranh, ?nh khiêu dâm ?ã xu?t tinh.
• Có m?t s? nam gi?i xu?t tinh khi m?i ch? ti?p xúc v?i âm ??o c?a ng??i ph? n?. Do l?n ??u quan h?, ho?c v? ch?ng ? xa ít khi g?p nhau.
• Nam gi?i xu?t tinh khi m?i quan h?. Hi?n t??ng này n?u l?p l?i 1, 2 l?n ??u quan h? thì không ?áng lo ng?i. Nh?ng n?u kéo dài thì có th? ?ây là tri?u ch?ng c?a xu?t tinh s?m.
• N?u th?i gian quan h? ch? d??i 3 phút thì c?ng ???c xem là bi?u hi?n c?a xu?t tinh s?m.
Xu?t tinh s?m là sao - Nguyên nhân xu?t tinh s?m ? nam gi?i
Xu?t tinh s?m có r?t nhi?u nguyên nhân khác nhau. Theo bác s? nam khoa Hà V?n H??ng, thu?c phòng khám ?KQT. Nguyên nhân xu?t tinh s?m ? nam gi?i bao g?m:
• Do tâm lý. M?t s? y?u t? tâm lý d?n ??n tình tr?ng xu?t tinh s?m. Nh? c?ng th?ng, http://cuocsongquanhta.webflow.io/posts/thuoc-tri-yeu-sinh-ly-nam m?t m?i trong công vi?c, cu?c s?ng. V? ch?ng xích mích, http://cuocsongquanhta.webflow.io/posts/thuoc-tri-yeu-sinh-ly-nam r?n n?t tình c?m. Ho?c lo l?ng không th? th?c hi?n chuy?n yêu t?t…
• Thói quen th? dâm. Nam gi?i th??ng xuyên th? dâm s? khi?n d??ng v?t b? kích thích.
• Do ch? ?? ?n u?ng, ngh? ng?i không h?p lý. N?u nam gi?i ?n u?ng, ngh? ng?i không ?i?u ?? c?ng khi?n nam gi?i b? xu?t tinh s?m.
• Tu?i tác. Nam gi?i b??c vào tu?i d?y thì, quan h? tình d?c l?n ??u ho?c nam gi?i b??c vào ?? tu?i trung niên. Là nh?ng ??i tu?i d? xu?t tinh s?m.
• Do b?nh lý. Nguyên nhân xu?t tinh s?m có th? do nam gi?i m?c m?t s? b?nh nh? viêm ni?u ??o, viêm tinh hoàn… Ho?c nam gi?i ?ã t?ng b? ch?n th??ng ho?c d? t?t b? ph?n sinh d?c, r?i lo?n th?n kinh…
B?nh xu?t tinh s?m - Xu?t tinh s?m có h?i không?
Xu?t tinh s?m có h?i không? M?c dù xu?t tinh s?m không nguy h?i ??n tính m?ng nam gi?i. Tuy nhiên, xu?t tinh s?m n?u không ?i?u tr? s?m s? ?nh h??ng ??n s?c kh?e sinh s?n, cu?c s?ng v? ch?ng. Theo bác s? H??ng, nh?ng ?nh h??ng ?ó bao g?m:
• Tâm lý nam gi?i. Tình tr?ng không th? th?o mãn v? tình d?c s? khi?n nam gi?i bu?n b?c, t? ti v? b?n thân. N?u không ???c can thi?p s?m có th? d?n ??n lo âu, tr?m c?m, lãnh c?m tình d?c.
• T?ng kh? n?ng vô sinh, hi?m mu?n. Vi?c xu?t tinh s?m khi?n cho tinh trùng không th? vào trong âm ??o. Gia t?ng kh? n?ng vô sinh, hi?m mu?n ? nam gi?i.
• S?c kh?e. N?u nam gi?i ?? tình tr?ng xu?t tinh s?m kéo dài s? khi?n c? th? r?i vào tr?ng thái m?t m?i. Th?m chí còn có th? gây ra m?t s? nguy h?i cho c? quan sinh d?c, n?ng nh?t là li?t d??ng.
• H?nh phúc gia ?ình. Xu?t tinh s?m khi?n cho ch?t l??ng quan h? tình d?c suy gi?m. Khi?n cho c? 2 c?m th?y chán n?n, gây ra nh?ng xích mích trong cu?c s?ng v? ch?ng.
Hi?n t??ng xu?t tinh s?m - Thu?c ch?a xu?t tinh s?m
Xu?t tinh s?m có th? ch?a tr? n?u nh? phát hi?n s?m và can thi?p k?p th?i. Hi?n nay có r?t nhi?u ph??ng pháp giúp h? tr? ?i?u tr? xu?t tinh s?m. Trong ?ó, thu?c ch?a xu?t tinh s?m là m?t trong nh?ng l?a ch?n c?a nhi?u nam gi?i. Hi?n nay có nh?ng lo?i thu?c ph? bi?n sau:
• Thu?c bôi. ?? c?i thi?n tình tr?ng xu?t tinh s?m, nam gi?i có th? s? d?ng thu?c bôi. Các lo?i thu?c này s? giúp gi?m ?? nh?y cam c?a d??ng v?t, giúp th?i gian quan h? kéo dài h?n.
• Thu?c x?t. Thu?c x?t c?ng có công d?ng nh? thu?c bôi, giúp gi?m s? kích thích ? d??ng v?t.
• S? d?ng thu?c u?ng. Hi?n nay có r?t nhi?u thu?c tr? xu?t tinh s?m . Trong ?ó có nh?ng lo?i thu?c ch?ng tr?m c?m, giúp kéo dài th?i gian quan h?.
L?u ý: Các lo?i thu?c trên có hi?u qu? nhanh, tuy nhiên, ch? có tác d?ng t?m th?i ch? không có hi?u qu? tri?t ??. Vi?c s? d?ng thu?c d? gây ra nhi?u bi?n ch?ng, do ?ó, nam gi?i không t? ý mua thu?c, c?n tham kh?o ý ki?n c?a bác s?.
Xu?t tinh s?m khi quan h? - ?n gì ?? ch?ng xu?t tinh s?m?
?n gì ?? ch?ng xu?t tinh s?m c?ng là y?u t? nam gi?i c?n quan tâm. B?i m?t ch? ?? dinh d??ng h?p lý s? giúp c?i thi?n tình tr?ng xu?t tinh s?m. Theo ?ó, nam gi?i xu?t tinh s?m có th? b? sung m?t s? th?c ph?m sau:
• Hàu: Hàu có nhi?u k?m giúp s?n sinh hormone nam testosterone, m?t hormone quan tr?ng trong vi?c thúc ??y ham mu?n tình d?c. ??c bi?t, hàu còn nâng cao s? l??ng, ch?t l??ng tinh trùng, kéo dài th?i gian quan h?.
• Chu?i. Chu?i là m?t trong nh?ng lo?i trái cây có nhi?u vitamin và khoáng ch?t. Giúp b? sung n?ng l??ng, ch?ng xu?t tinh s?m.
• Cá bi?n. C?ng nh? hàu, cá bi?n giúp t?ng c??ng l??ng testosterone trong c? th?. Vi?c b? sung cá bi?n trong các b?a ?n hàng ngày s? giúp nam gi?i c?i thi?n tình tr?ng xu?t tinh s?m.
• Lá h?. Trong lá h? có nhi?u vitamin C, ch?t x?… r?t t?t cho s?c kh?e. Vi?c k?t h?p lá h? v?i m?t s? v? thu?c s? mang ??n hi?u qu? trong vi?c ch?a xu?t tinh s?m.
• M?ng tây. M?ng tây có nhi?u vitamin A, C, E và nhi?u d??ng ch?t giúp h? tr? t?ng c??ng testosterone trong máu. T? ?ó gia t?ng s?c kh?e tình d?c, c?i thi?n xu?t tinh s?m.
• Tr?ng cút. Tr?ng cút không ch? cung c?p các ch?t dinh d??ng t?t cho c? th?. Mà l??ng photpho trong tr?ng cút ???c xem là th?n d??c viagra, giúp nam gi?i kéo dài cu?c yêu.
B?nh xu?t tinh s?m ? ?àn ông - Cách ch?a xu?t tinh s?m
Ch?a xu?t tinh s?m b?ng thu?c; b? sung th?c ph?m ?? c?i thi?n xu?t tinh s?m ch? mang hi?u qu? t?c thì, không ?i?u tr? tri?t ??. Hi?n nay, th? thu?t c?t dây th?n kinh l?ng d??ng v?t ???c xem là cách ch?a xu?t tinh s?m hi?u qu? nh?t. Th? thu?t giúp gi?m kích thích ? ??u d??ng v?t, giúp nam gi?i kéo dài cu?c yêu.
Hi?n nay, t?i các c? s? y t?, phòng khám uy tín ??u ?ng d?ng k? thu?t này và ???c nhi?u chuyên gia ?ánh giá cao. Theo ?ó, t? l? ?i?u tr? thành công xu?t tinh s?m lên ?ó 90%. Giúp nam gi?i không còn t? ti, nâng cao ch?t l??ng ??i s?ng tình d?c.
N?u nam gi?i ?ang lo l?ng v? tình tr?ng xu?t tinh s?m c?a mình, có th? g?p các bác s? ?? ???c t? v?n v? ph??ng pháp c?t dây th?n kinh l?ng d??ng v?t. Ph??ng pháp này có nhi?u ?u ?i?m n?i b?t nh?:
• ?? an toàn, chính xác cao h?n các ph??ng pháp truy?n th?ng.
• Nam gi?i ? m?i ?? tu?i ??u có th? c?t dây th?n kinh l?ng d??ng v?t.
• Sau m?t l?n ti?u ph?u giúp nam gi?i tr? xu?t tinh s?m tri?t ??, kéo dài th?i gian quan h?.
• Ti?u ph?u ??n gi?n, nên không ?? l?i s?o, không ?au. Nam gi?i có th? ?i l?i, sinh ho?t bình th??ng khi k?t thúc ti?u ph?u.
Trên ?ây là nh?ng thông tin v? xu?t tinh s?m ? nam gi?i. D?u hi?u xu?t tinh s?m, cách ch?a xu?t tinh s?m. Hy v?ng qua bài vi?t nam gi?i s? n?m rõ nh?ng ki?n th?c v? xu?t tinh s?m. ?? xu?t tinh s?m không ?nh h??ng ??n sinh ho?t và cu?c s?ng.