Comentários do leitor

Th?c ph?m ch?ng xu?t tinh s?m

por Margot Rodarte (2020-10-11)


Xu?t tinh s?m luôn là n?i ám ?nh c?a các ??ng mày râu. Khi?n nam gi?i m?t kh? n?ng ki?m soát quá trình xu?t tinh. Rút ng?n th?i gian giao h?p d??i m?t phút. Xu?t tinh s?m gây ra nh?ng tác ??ng tiêu c?c v? tâm lý cho b?n thân và b?n tình c?a h?. Do ?ó, khi phát hi?n ra nh?ng tri?u ch?ng b?t th??ng v? v?n ?? tình d?c. Nam gi?i c?n ?i th?m khám càng s?m càng t?t. Ngoài vi?c th?m khám và ?i?u tr? s?m. Nam gi?i có th? s? d?ng m?t vài th?c ph?m ch?ng xu?t tinh s?m d??i ?ây. S? giúp h? tr? ?i?u tr? b?nh hi?u qu?.
Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? xu?t tinh s?m
Xu?t tinh s?m là hi?n t??ng nam gi?i không ki?m soát ???c vi?c ??t c?c khoái. Và xu?t tinh theo mong mu?n c?a b?n thân. Nói cách khác, ?ây là tình tr?ng d??ng v?t thò th?t vào âm ??o ???c th?i gian trên 1 phút nh?ng d??i 3 phút ?ã b? xu?t tinh.
Có r?t nhi?u nguyên nhân gây ra tình tr?ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i. Trong ?ó, ph?i k? ??n nh?:
• Th? dâm quá m?c: https://cuocsongquanhta.webflow.io/ Nh?ng ng??i có s? thích th? dâm v?i t?n su?t l?n. Nh?ng l?i lo s? ng??i khác b?t g?p. Nên ?ã ??y nhanh quá trình. Lâu ngày s? hình thành thói quen xu?t tinh s?m.
• Do thao tác quan h? hay hoàn c?nh: nam gi?i không th? ki?m soát ???c khi b?n tình có thao tác gây kích thích mình. Ngoài ra, v? ch?ng xa nhau lâu ngày khi quan h? tr? l?i. C?ng d? gây ra hi?n t??ng xu?t tinh s?m.
• M?t m?i, https://cuocsongquanhta.webflow.io/ stress kéo dài: áp l?c công vi?c quá l?n, th??ng xuyên m?t m?i, t? ti v?i b?n thân hay ph?i ch?u s?c ép t? b?n tình.
• Do b?m sinh ho?c m?c b?nh nam khoa: Có th? xu?t phát t? nguyên nhân b?m sinh ho?c do m?c các b?nh lý liên quan ??n d??ng v?t nh? viêm ni?u ??o, viêm tinh hoàn, viêm ti?n li?t tuy?n, https://cuocsongquanhta.webflow.io/
Cách ?i?u tr? xu?t tinh s?m
?? ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m hi?u qu?. Nam gi?i c?n ?i khám tr?c ti?p ?? bác s? tìm ra nguyên nhân gây b?nh. T? ?ó, bác s? m?i t? v?n cho ng??i b?nh cách ?i?u tr? phù h?p và hi?u qu? nh?t.
Hi?n nay, có các ph??ng pháp ?i?u tr? xu?t tinh s?m nh?:
• ?i?u tr? tâm lý: Nguyên nhân hàng ??u gây xu?t tinh s?m. Ph?i k? ??n y?u t? tâm lí. Do ?ó, bác s? s? tác ??ng và t? v?n ?? làm gi?m c?m giác b?t an. Xây d?ng ???c lòng tin gi?a hai v? ch?ng. ?? tr? li?u tâm lý hi?u qu?, c?n có s? h? tr? c?a c? v? và ch?ng.
• Ch?a xu?t tinh s?m b?ng thu?c: Nam gi?i có th? s? d?ng thu?c bôi, thu?c u?ng ho?c thu?c d?ng x?t. ?? gi?m ?? nh?y c?m c?a d??ng v?t. Tuy nhiên, các lo?i thu?c này ch? ?i?u tr? b?nh xu?t tinh s?m ? nam gi?i trong th?i gian nh?t ??nh. N?u ng?ng s? d?ng thu?c thì b?nh có th? tái phát tr? l?i b?t c? lúc nào.
• Tác ??ng lên quy ??u: Trong tr??ng h?p xu?t tinh s?m do h?p, dài bao quy ??u. Bác s? s? ti?n hành làm ti?u ph?u c?t bao quy ??u ho?c can thi?p ch?nh dây hãm quy ??u. ?? c?i thi?n tình tr?ng xu?t tinh s?m.
Nh?ng th?c ph?m ch?ng xu?t tinh s?m
Ngoài nh?ng l?u ý khi ?i th?m khám và ?i?u tr?. Nam gi?i có th? chú ý b? sung m?t vài lo?i th?c ph?m sau. Giúp h? tr? c?i thi?n tình tr?ng xu?t tinh s?m hi?u qu?.
Tr?ng
Vitamin D là m?t thành ph?n quan tr?ng, liên k?t ch?t ch? v?i vi?c thúc ??y ham mu?n tình d?c. ?n 2 qu? tr?ng m?i ngày s? làm gia t?ng m?c ?? Testosterone ? nam gi?i. Tr?ng là m?t trong nh?ng lo?i th?c ph?m có hi?u qu? cao mà ch?a b?nh xu?t tinh s?m ? nam gi?i.
Hàu
Hàu là m?t trong nh?ng h?i s?n t?t cho s?c kh?e. ??c bi?t là t?t cho s?c kh?e sinh s?n c?a nam gi?i. Trong thành ph?n c?a hàu có nhi?u d??ng ch?t ?a d?ng và r?t t?t cho vi?c ch?ng l?i b?nh xu?t tinh s?m ? nam gi?i. Th?t c?a hàu có v? ng?t mát, không ??c có tác d?ng giúp tráng d??ng, b? tinh, y?u sinh lý, li?t d??ng, hi?m mu?n ? nam gi?i.
B?
B? r?t giàu vitamin nh? vitamin C,K và B. Vitamin K giúp ?i?u ch?nh l??ng máu ??n các c? quan quan tr?ng trong c? th?. Ngoài ra, b? r?t giàu protein và ch?t x? nh? m?t li?u pháp thúc ??y quan h? tình d?c m?t cách t? nhiên.
Chu?i
Trong chu?i có ch?a Enzyme g?i là Bromelain vô cùng hi?u qu? trong vi?c làm t?ng ham mu?n tình d?c ? nam gi?i. Nó c?ng ???c bi?t là th?c ph?m làm gia t?ng s? l??ng tinh trùng ? nam gi?i.
C?n tây xanh
C?n tây xanh giàu Androstenone và Adrostenol. R?t t?t cho s?c kh?e nh?t là nam gi?i. ?ây m?t trong nh?ng lo?i th?c ph?m ??c tr? ch?a b?nh xu?t tinh s?m
Hành tây và t?i
C? hành và t?i ??u ch?a nhi?u ch?t allcin. Thành ph?n quan tr?ng giúp t?ng ham mu?n tình d?c ? nam gi?i. H?n n?a, allicin giúp ?i?u ch?nh l?u l??ng máu ??n c? quan sinh d?c nam.
Trên ?ây là m?t s? th?c ph?m ch?ng xu?t tinh s?m. Tuy nhiên, ?? kh?c ph?c hi?u qu? c?n b?nh thì c?n có s? h?p tác, h? tr? ??c l?c c?a c? b?n tình trong vi?c ??ng viên h?. Và nam gi?i c?n hi?u rõ r?ng, xu?t tinh s?m không ph?i là m?t c?n b?nh nguy hi?m mà hoàn toàn có th? ch?a kh?i ?? tránh nh?ng lo l?ng, t? ti.