Comentários do leitor

m? thông t?c vòi tr?ng h?t bao nhiêu ti?n

por nguyen dinh thuan (2020-05-05)


v?i con là m?t s? ?i?u ch?nh to trong cu?c s?ng c?a ng??i n? gi?i. Bí quy?t ki?m soát sinh s?n ???c v?n d?ng b?i 1 ng??i ?àn bà ví nh? cô ?ó c?m th?y mình ch?a s?n sàng cho 1 ??a tr?. Cô ph?i t? h?i mình câu h?i: "Tôi ?ã chu?n b? v?i con ch?a? Tôi ?ã s?n sàng ch?a?"

m? thông t?c vòi tr?ng h?t bao nhiêu ti?n

mang m?t s? bí quy?t ?? tránh s? h?u thai. Nh?ng cách này có th? cung ?ng ?? phòng t?m b? ho?c v?nh vi?n. Cách th?c tr? thì ho?c mang th? ??o ng??c mang th? ???c dùng ?? ng?n d? phòng th? thai mà không tác ??ng t?i kh? n?ng sinh s?n. ?? phòng v?nh vi?n là n?i th?i k? không th? ??o ng??c vì ph??ng pháp này can d? t?i ph?u thu?t.

nh?ng m?u cách

cách th?c trùng h?p

T?c vòi tr?ng là gì? Cách ?i?u tr? và chi phí thông t?c vòi tr?ng

ph??ng pháp này không phù h?p ??n b?t k? n?i ti?t t? ho?c ph?u thu?t. ?i?u c?n y?u là nghiên c?u chu k? kinh nguy?t c?a ng??i n? gi?i và quy?t tâm ?? coi xét các tín hi?u và tri?u ch?ng r?ng tr?ng. Trong công ?o?n r?ng tr?ng, nên tránh quan h? d?c tình vì ng??i ?àn bà mang kh? n?ng sinh s?n cao. Tr?ng ?ã s?n sàng ?? ???c th? tinh b?i tinh trùng. Các ph??ng pháp này c?ng có th? ???c g?i là bí quy?t nh?n th?c kh? n?ng sinh s?n.

Rút ti?n

Ng??i ?àn ông rút d??ng v?t ra kh?i âm ??o tr??c lúc xu?t tinh ?? tinh trùng ko vào âm ??o. Bí quy?t này tuy nhiên không hoàn toàn hi?u qu? nh?

    • Tinh trùng có th? ???c gi?i phóng ngay c? tr??c khi ng??i ?àn ông ??t c?c khoái

  • Ng??i ?àn ông c?ng s? h?u th? m?t t? ch? và trì hoãn rút ti?n

Cho con bú

1 bà m? cho con bú mang th? không r?ng tr?ng khi mà cho con bú. Cô ??y s? h?u th? tr? nên d? th? thai ch? sau 10-12 tu?n sau lúc sinh. Nh?ng ?ôi khi m? cho con bú v?i th? kh?i ??u r?ng tr?ng ngay c? tr??c khi chu k? kinh nguy?t b?t ??u l?i. Ch?m sóc ph?i ???c th?c hành ?? v?i quan h? d?c tình ???c b?o kê ch? m?t kho?ng này.

cách rào c?n

?ây là nh?ng cách th?c ng?n ch?n s? xâm nh?p c?a tinh trùng vào âm ??o. Nh?ng cách có th? bao g?m bao cao su, bao cao su n?, b?t bi?n gi?m thi?u thai và các cách th?c khác theo ch? ??nh c?a bác s? nh? màng ng?n và n?p c? t? cung. Ch?t di?t tinh trùng c?ng là tác nhân h?n ch? thai gi?t th?t ch?t tinh trùng và ko cho phép b?t k? ti?p xúc nào s? h?u tr?ng.

cách n?i ti?t

https://trello.com/c/2mCqvu4F/2-m%E1%BA%B9o-xoa-b%E1%BB%A5ng-ch%E1%BB%AFa-t%E1%BA%AFc-v%C3%B2i-tr%E1%BB%A9ng-c%C3%A2u-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-t%E1%BB%AB-chuy%C3%AAn-gia

các hormone s? h?u th? là estrogen ho?c progesterone. Chúng s? h?u th? ???c s? d?ng b?ng tr?c ???ng u?ng, c?y vào mô, tiêm, thu n?p trong kho?ng 1 mi?ng vá ho?c ??t trong âm ??o.

bên c?nh ?ó, 1 bà m? cho con bú ch?ng th? tiêu dùng k?t h?p estrogen và progesterone. Cô ?ó s? ch?ng th? s? d?ng mi?ng dán, vòng âm ??o ho?c u?ng thu?c hài hòa. Estrogen s? ?nh h??ng ??n em bé và c? ngu?n s?a. M?t bà m? cho con bú s? h?u th? dùng các cách ki?m soát progesterone. ?ây v?i th? là các viên thu?c nh?, Depo-Provera. Gi? d? b?n không th?y nh?ng cách này ?áng ?? m?o hi?m, b?n luôn v?i th? s? d?ng nh?ng ph??ng pháp d? phòng thai khác.

#trung_tâm_?i?u_tr?_vô_sinh_hi?m_mu?n_h?ng_hà

#t?c_vòi_tr?ng_trung_tâm_?i?u_tr?_vô_sinh_hi?m_mu?n_h?ng_hà

#d?u_hi?u_t?c_vòi_tr?ng_trung_tâm_?i?u_tr?_vô_sinh_hi?m_mu?n_h?ng_hà