Comentários do leitor

xiaomi note7

por phatloc mb11 (2020-10-27)


Tin t?t là ?ích th?c không s? h?u s? d? bi?t to v? hi?u su?t hàng ngày c?a ph? thông n?n móng khác nhau này. Vâng, 660 ko mang s? nhanh nh?y và ?ng ý c?a ph?n c?ng b?c nh?t mà b?n s? nh?n ???c trong 1 cái gì ?ó nh? Xiaomi Mi 9, nh?ng nó ?? m?nh ?? x? lý s? ?ông nh?ng tác v?.

xem cái này : https://phatlocmobile.vn/thay-man-hinh-xiaomi-redmi-note-7.html

?i?u này bao g?m các th? nh? không PUBG Mobile trong cài ??t th?ng b?ng - Redmi s? không ch?i th?p khi b?n ??i thay cài ??t, nh?ng chúng tôi ?ã có h? h?t b?a t?i gà. Tuy nhiên, ??i quát, hi?u su?t là r?t kh? quan và chúng tôi ?ã ?i m?t ch?ng ???ng dài ?? nh?ng thi?t b? t?m trung c?m th?y b? t?n h?i nh? cách th?c h? ?ã khi?n cho vài n?m tr??c. Chúng tôi ?ã ?? c?p ?i?u t??ng t? v?i Moto One Vision, dùng b? x? lý Exynos c?a Samsung và c?ng m??t mà ?n t??ng.

tuy nhiên, n?i b?n có th? th?y m?t s? gi?m hi?u n?ng t? Redmi là ? hi?u su?t máy ?nh. Ví d?: lúc x? lý ?nh ban ?êm, chi?c ?i?n tho?i này m?t ph? quát th?i gian h?n ?áng ?? c?p so có các thi?t b? m?nh m? h?n.

b?n v?i th? th? cái này : https://phatlocmobile.vn/thay-mat-kinh-xiaomi-redmi-note-7.html

có l? ph?n thú v? nh?t c?a b?ng tham s? k? thu?t là dung l??ng pin 4000mAh. ?y là ?i?u t??ng ??i phóng khoáng cho m?t cái ?i?n tho?i v?i kích th??c v?t lý và ??nh v? th? ph?n t??ng t?. Theo kinh nghi?m c?a chúng tôi, nó s? còn ?ó lâu h?n ph? quát ?i?n tho?i hàng ??u, giúp b?n tr?i nghi?m c? ngày mà ko g?p quá ph? quát khó kh?n. S? h?u tính n?ng s?c s? h?u dây nhanh chóng ?? nh?n l?i 100%. Tuy nhiên, nó s? không thách th?c Moto G7 Power khi nói ??n dung l??ng pin, ?ây là m?t dòng ?i?n tho?i là ??i th? ?áng nói c?a Redmi.

tai ách ph?n m?m

MIUI trên ph?n m?m Android 9 Pie

Ph?n m?m là ph?n y?u nh?t trong các ?? v?t c?m tay c?a Xiaomi, b?i v?y Redmi c?ng m?c ph?i nh??c ?i?m này. H? h?t ?? v?t ???c ?? v?t MIUI - hãy nh?p vào liên k?t ?y ?? xem ph?n gi?ng gi?i v? ??y ?? các ?i?u ??y - n?m trên h? ?i?u hành Android 9 Pie c?a Google.

v?i thêm thông báo : https://phatlocmobile.vn/thay-pin-xiaomi-redmi-note-7.html

MIUI gi?i thi?u m?c ?? thay th? và sao chép ?ng d?ng cao mà tr??ng m?c Google ho?t ??ng h?u h?t không c?n. D? nhiên, ? Trung Qu?c, Redmi ch?y MIUI mà ko có r?t nhi?u các ch?c n?ng c?a Google mà nh?ng ng??i trong chúng ta ? Anh (ho?c ph?n còn l?i c?a th? gi?i) ?ã quen tiêu dùng. ?i?u ?ó gi?ng gi?i toàn b? s? trùng l?p, vì th? m?c dù khó ch?u nh?ng nó v?i th? ch?p thu?n ???c s? h?u giá c? th?p - và b?n có th? th?c hi?n 1 s? thao tác ?? ??a thi?t b? tr? l?i tr?ng thái s?ch h?n.