Comentários do leitor

MáY TíNh V?N PhòNg

por Scotty Haugh (2020-10-23)


Ngu?n : Acbel 350w ( Thu?c dòng ngu?n cao c?p dành cho Game và ?? h?a ) T?t c? ??u còn b?o hành t?i hãng ??n tháng three/2017 Ngu?n : Antec 300w Fan 12 ( thu?c dòng ngu?n xin ???c phân ph?i b?i Cty th?y linh ) Ngu?n : Huntkey 350w Fan 12( Thu?c dòng ngu?n cao c?p dành cho Game và ?? h?a ) T?t c? ??u còn b?o hành t?i hãng ??n tháng 5/2018


Tem b?o hành, mã v?ch s? serial, emei c?a s?n ph?m ph?i còn nguyên v?n, không có d?u hello?u c?o s?a, t?y xóa, b? rách, m?. Nh?ng h? h?ng c?a thi?t b? ???c xác ??nh do l?i k? thu?t ho?c l?i c?a nhà s?n xu?t. Màn hình LCD có s? ?i?m ch?m t? 05 ?i?m tr? lên. Thi?t b? h? h?ng do thiên tai, h?a ho?n, s? d?ng ngu?n ?i?n không ?n ??nh ho?c do l?p ??t, v?n chuy?n không ?úng quy cách, …


Giá c? c?nh tranh Thanh toán linh ho?t V?i ??i ng? k? thu?t viên tay ngh? cao, thân thi?n, t?n tâm v?i ngh? nghi?p. T?t c? s?n ph?m ??u ???c sàn l?c và tr?i qua th?i gian th? nghi?m, ki?m tra k? l??ng tr??c khi bán ra th? tr??ng.


D? li?u trong các thi?t b? l?u tr?, B?n quy?n ph?n m?m B?ng báo giá máy tính ?? bàn ch?i sport máy tính ?? bàn ch?i game m?c giá 5-10 tri?u


Ngu?n : Coolermaster 350w Fan 12 ( Thu?c dòng ngu?n cao c?p dành cho Game và ?? h?a ) T?t c? ??u còn b?o hành t?i hãng ??n tháng 4/2017 Ngu?n : Huntkey 550w Fan 12 ( thu?c dòng ngu?n cao c?p c?a Huntkey )


Nh?m m?c ?ích cung c?p cho Quý Khách 1 s?n ph?m "Ch?t L??ng", "Giá c? h?p lý" nh?t. Phù h?p v?i m?i nhu c?u c?a Quý Khách. Ch? ??, chính sách khách hàng t?i thanhbinhpc.com ??n v?i Thanhbinhpc.com máy tính v?n phòng quý khách s? ???c h??ng các chính sách, ?u ?ãi ??c bi?t ??i v?i các thi?t b? ???c c?p phi?u b?o hành, ph?i xu?t trình Phi?u b?o hành và có tem b?o hành c?a Thanh Bình còn trong th?i h?n b?o hành.


Chúng ???c x?p h?ng high trong nh?ng c?u hình máy tính v?n phòng 2018. + K?t n?i: Displayport, VGA m? r?ng chu?n PCI ex, USB three.zero (four c?ng tr??c four và 6 c?ng sau), c?ng âm thanh, mic tr??c và sau. + Màn hình: Samsung, LG, Asus, HP… kích th??c 20 inch + ? c?ng: HDD Western Caviar Blue 1TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache => Giá kho?ng 1 tri?u 300 ngàn. cau-hinh-could-tinh-choi-recreation-gia-reB?ng báo giá máy tính thi?t k? ?? h?aIf you have virtually any queries relating to wherever as well as the way to utilize may tinh van phong, you possibly can contact us at our page.