Comentários do leitor

Cac cong cu cua PR

por Ha Lan Chi (2020-10-02)


1. Tin t?c, bài phát bi?u, thông cáo báo chí

B?n tin, tin t?c chính là công c? quan tr?ng nh?t trong PR. Trong m?t doanh nghi?p luôn có m?t ??i ng? quan h? công chúng chuyên nghi?p. H? s? t?o ra nh?ng tin t?c t?t ??p v? doanh nghi?p ho?c s?n ph?m ?? ???c xã h?i bi?t ??n nhi?u h?n.

Các bài phát bi?u c?a ??i di?n doanh nghi?p c?ng có s?c truy?n thông m?nh ??i v?i doanh nghi?p và s?n ph?m . Các phát ngôn trong h?i th?o ho?c thông cáo báo chí th??ng ?? l?i d?u ?n cho doanh nghi?p và xây d?ng hình ?nh t?t ??p cho doanh nghi?p.

Xem thêm:http://trithuccongdong.net/

2. T? ch?c s? ki?n

M?t công c? khác c?a quan h? công chúng là t? ch?c các s? ki?n, các hình th?c th??ng ???c dùng là t? ch?c h?p báo, tham gia khai m?c t?i các s? ki?n truy?n thông l?n, các ch??ng trình th?c t? có ý ngh?a ??i v?i xã h?i nh?m thu hút l??ng l?n s? quan tâm và chú ý t? công chúng.

3. Tài li?u in ?n, tài li?u nghe nhìn

M?c ?ích c?a các tài li?u vi?t là nh?m ti?p c?n và t?o s?c ?nh h??ng t?i th? tr??ng m?c tiêu c?a h?. Các tài tài li?u này th??ng là báo cáo hàng n?m, sách qu?ng bá, b?n tin t?p chí.

Các tài li?u nghe nhìn nh? video phát tr?c tuy?n, phóng s? doanh nghi?p ?ang d?n ???c các s? d?ng nhi?u vì nó ph?n ánh s? chân th?t t?o cái nhìn thi?n c?m cho công chúng.

Xem thêm: viet luan van thue

4. Tài li?u nh?n d?ng doanh nghi?p

?? t?o m?t b?n s?c mà ngay khi nhìn th?y c?ng ??ng ngay l?p t?c nh?n ra doanh nghi?p. Các lo?i tài li?u doanh nghi?p th??ng th?y là logo, b?ng hi?u, ??ng ph?c nhân viên, tòa nhà kinh doanh và xe c? c?a doanh nghi?p, v?n phòng ph?m, áo m?a, m? b?o hi?m,... t?t c? tr? thành m?t hình ?nh nh?t quán, lôi cu?n thu hút s? chú ý và nh?n di?n c?a c?ng ??ng.

5. Ho?t ??ng d?ch v? công c?ng

?? c?i thi?n hình ?nh và ti?p c?n ???c nhi?u v?i công chúng h?n doanh nghi?p th??ng ph?i t?o cái nhìn thi?n c?m ??i v?i c?ng ??ng thông qua các ho?t ??ng ?ng h?, gây qu?, t? ch?c các ho?t ??ng c?ng ??ng.

6. Website

Website c?a doanh nghi?p là m?t công c? m?nh ?? c?ng ??ng bi?t ??n doanh nghi?p. Các trang Website, Facebook, Twitter, youtube cung c?p cho khách hàng nh?ng ki?n th?c b? ích v? doanh nghi?p, s?n ph?m, truy?n bá giá tr? c?t lõi, m?c tiêu và ph??ng h??ng c?a doanh nghi?p.

Xem thêm: https://trithuccongdong.net/cac-nhan-anh-huong-den-luong-gia-tri-hang-hoa.html