Comentários do leitor

Quy trinh quan tri rui ro tin dung

por Ha Lan Chi (2020-10-02)


B??c 1: Xây d?ng chi?n l??c qu?n tr? r?i ro tín d?ng

Chi?n l??c qu?n tr? r?i ro tín d?ng là b??c ??u tiên, ?óng vai trò làm kim ch? nam cho vi?c th?c hi?n các b??c ti?p theo trong quy trình. Th??ng thì các ngân hàng s? d?a vào các chính sách tín d?ng, báo cáo c?a các b? ph?n và kinh nghi?m t? qu?n lý ?? l?p ra m?t chi?n l??c phù h?p.

V?i m?i m?c tiêu ???c ??t ra, các chi nhánh s? có ?i?u h??ng tìm ki?m khách hàng và phân lo?i các lo?i r?i ro mà nhóm khách hàng có th? g?p ph?i. ??ng th?i ??t ra nh?ng kh?u v? r?i ro c? th? ?? có th? nh?n bi?t ???c nhóm khách hàng ít r?i ro. T? ?ó có ???ng l?i tìm ki?m khách hàng m?i cho phù h?p. 

Xem thêm: https://community.allen-heath.com/forums/users/trithuccongdong/

B??c 2: Nh?n di?n và phân lo?i r?i ro

Khách hàng c?a ngân hàng r?t ?a d?ng. M?i khách hàng l?i ti?m ?n nh?ng r?i ro v?i m?c ?? khác nhau. Do ?ó, ngân hàng c?n ph?i xác ??nh các thông tin khách hàng thu th?p ???c. Sau ?ó ph?i theo dõi, xem xét môi tr??ng ho?t ??ng kinh doanh và quy trình cho vay ?? th?ng kê và phân lo?i r?i ro. 

V?n ?? ??t ra là ngân hàng ph?i nh?n di?n và d? báo ???c các nguyên nhân ti?m ?n có th? gây ra r?i ro tín d?ng. ?? t? ?ó có h??ng ?o l??ng m?c ?? c?a t?ng lo?i r?i ro và ?? ra ph??ng án gi?i quy?t sao cho r?i ro là th?p nh?t.

B??c 3: ?ánh giá và ?o l??ng m?c ?? r?i ro

?ây ???c xem là b??c quan tr?ng nh?t trong quy trình qu?n tr? r?i ro tín d?ng. T? nh?ng ?ánh giá s? b? v? lo?i r?i ro ti?m ?n, các ngân hàng s? ti?n hành ?ánh giá và ?o l??ng các lo?i r?i ro d?a trên các tiêu chu?n ?ã ??t ra nh?m xác ??nh kh? n?ng tr? n? c?a khách hàng. 

B??c này th??ng do b? ph?n th?m ??nh c?a ngân hàng th?c hi?n. Bên c?nh ?ó, h? s? s? d?ng các bi?n pháp, công c? và k? thu?t và các ch??ng trình ho?t ??ng ?? ng?n ng?a và gi?m thi?u r?i ro.

Xem thêm: https://www.deviantart.com/thuevietluanvan/journal/Nhung-meo-nho-can-nho-khi-viet-luan-van-thac-si-845092247