Comentários do leitor

thanks

por jas sson (2020-03-09)


Giá vé cao, fan không ??n sân, vòng tròn b? t?c l?p ?i l?p l?i nh?ng ng??i ta v?n bu?c ph?i làm, chung quy c?ng vì ch? ti?n. K? t? khi lu?t Bosman ra ??i n?m 1996 quy ??nh các c?u th? thu?c EU không còn b? coi là ng??i n??c ngoài thì làn sóng nh?p c? l?p nghi?p m?nh m? t? Nam M? ?? b? xu?ng L?c ??a Già. link 188bet

Nh?ng c?ng gi?ng nh? vi?c xu?t kh?u khoáng s?n thô, các CLB Brazil quá v?i vàng bán ?i "lúa non" c?a mình mà không ch? ??n khi h? th?c s? thành danh. L?i nhu?n nhãn ti?n là r?t l?n nh?ng xét trên ?o?n ???ng dài, h? l? h?n là lãi.

?i?m ??n ph?n l?n là châu Âu, cá bi?t trong giai ?o?n t? 2014-2015, có ??n 31 c?u th? Brazil chuy?n sang Trung Qu?c.

Các ngôi sao ?áng xem ??u r? nhau r?i ?i, giá vé thì ??t, v?y ng??i ta còn ??n sân ?? làm gì? M?i liên k?t gi?a ng??i hâm m? v?i c?u th?, CLB, th?m chí c? ?TQG l?ng l?o ??n không ng?.

H?u qu? là m?t s? c?u th? không bao gi? tr? l?i màu áo quê h??ng, nh? tr??ng h?p c?a Deco, Eder, Thiago Motta, Thiago Alcantara, Pepe, Diego Costa… Nh?ng ng??i tr? l?i thì ch?ng khác nào "ng??i n??c ngoài" b?i vì ?ã thoát ly t? quá s?m, quá xa l? v?i b?n s?c Selecao.

T?i Copa n?m nay, ch? có 3 c?u th? Brazil ???c tri?u t?p t? CLB b?n ??a, còn l?i ??u ? châu Âu. D? hi?u vì sao mà nhi?u ng??i Brazil phàn nàn r?ng Selecao hào hùng ngày nào gi? không còn b?n s?c, m?t ??nh danh vì b? hòa tan vào v?i bóng ?á châu Âu.

Neymar có tài nh?ng ch?ng bao gi? ?? ch?ng ch?c ?? v?c d?y c? m?t n?n bóng ?á. ??y là ch?a k? anh liên t?c v?ng m?t vì ch?n th??ng và Brazil trong tay HLV Tite thì ch?i th?c d?ng ??n chán n?n.

  

Neymar không ?? ch?ng ch?c thì ít ra, ng??i dân Brazil v?n còn yêu quý anh. Không nh? Lionel Messi, ??n c? ??ng h??ng còn ch?c ch? ngo?nh m?t. ???ng nhiên, vi?c Argentina tr?ng tay trong h?n 20 n?m qua không ph?i ch? là l?i c?a mình Messi.

V?i t? cách ??i tr??ng, ngay t? tr??c khi Copa 2019 kh?i tranh, Messi ?ã nói r?ng t?p th? ??i hình Argentina l?n này không ?? s?c vô ??ch. ?ó là m?t phát bi?u không nên có c?a El Pulga và nó ch? ra trong n?i b? Albiceleste có quá nhi?u v?n ??.

C?n nguyên ??n t? th??ng t?ng. L?B? Argentina (AFA) tr? thành m?t trong nh?ng t? ch?c k? l? nh?t th? gi?i khi có v? ch? t?ch n?m quy?n t?i 35 n?m. Julio Grondona gi? ch?c v? cao nh?t AFA t? n?m 1979 cho ??n t?n khi… qua ??i vào n?m 2014.

Trong 35 n?m ?ó c?a Grondona thì có ??n 21 n?m Argentina tr?ng tay ? m?i gi?i ??u tham d?. M?t ??i tuy?n giàu truy?n th?ng b?c nh?t th? gi?i nh? v?y mà l?i ch?u trì tr? v?i th?c tr?ng nh? v?y thì ?ó không ph?i ?i?u ng?u nhiên.

Ngay t? lúc t?i v?, Grondona ?ã ?? l? ra mình là k? tham nh?ng và thao túng quy?n l?c b?c nh?t t?i Argentina. Nh?ng ch?ng m?t ai làm gì ???c gã. N?c c??i ? ch? sau khi Grondona qua ??i vào n?m 2014, AFA còn th?y… nh? gã khi t? mình ?i?u hành và b?i r?i trong m?i quy?t ??nh ???c ??a ra.

Nh?ng hành ??ng c?a Grondona g?n 40 n?m nh?m ch?c làm v?y b?n ?T Argentina, kéo lùi c? m?t n?n bóng ?á vinh quang xu?ng bùn l?y. C? nhìn vào s? l??ng HLV t?i ?T Argentina thì s? hi?u ph?n nào. L?y m?c t? 1993 - n?m Argentina giành danh hi?u g?n nh?t, ?ã có ??n 11 ??i HLV cho ??n nay. T?c là trung bình, m?t HLV d?n d?t Albiceleste ch? trong h?n 2,3 n?m. ty le bong da

Cá bi?t t? th?i ?i?m Grondona qua ??i, ?T Argentina ?ã thay t?i 4 HLV ch? trong 5 n?m. Câu h?i ??t ra là có hay không m?t k? ho?ch phát tri?n dài h?i và ??ng b? - ?i?u tiên quy?t ? m?i ?TQG phát tri?n?

Argentina ch?a bao gi? thi?u tài n?ng bóng ?á. H? vô ??ch U20 World Cup trong các n?m 2001, 2005 và 2007 và 7 ng??i trong s? này góp m?t t?i World Cup 2018. V?y nh?ng ch? có 2 c?u th? trong các l?a tham d? U20 World Cup 2011, 2015 và 2017 ??n ???c n??c Nga vào n?m ngoái. S? t?t h?u là ?áng k?.

  

?? chu?n b? cho World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli ?ã dùng t?i 48 c?u th? trong 10 tr?n. Ch?c ch?n là không có m?t s? ??nh h??ng nào ? ?ây, t?t c? ??u là th? nghi?m và th? nghi?m, v?i b?t bi?n s? duy nh?t là Messi. AFA giúp ???c gì nào?

H? t? ch?c ???c tr?n giao h?u v?i Haiti (x?p h?ng 104 th? gi?i vào th?i ?i?m ?ó), sau khi ?ã th?t b?i trong vi?c ?àm phán v?i m?t CLB thu?c La Liga và không th? b?t các c?u th? ??n Jerusalem ?? ki?m ti?n. H? qu? ??n t?c kh?c khi vào gi?i, Albiceleste ch?t v?t v??t qua vòng b?ng tr??c khi b? ?T Pháp ??p tan ? vòng lo?i tr?c ti?p ??u tiên. afb88

Ng??i k? nhi?m Sampaoli là HLV t?m quy?n Lionel Scaloni có h?n ???c gì không? H?n thì ch?a ch?c nh?ng kém thì r?t nhi?u, ??c bi?t là danh ti?ng và kinh nghi?m. Tr??c khi ng?i vào gh? nóng t?i ?T Argentina, Scaloni ch? m?i làm… tr? lý t?i Sevilla và chính ?T Argentina.

Vi?c giao v?n m?nh qu?c gia vào m?t con ng??i nh? th? này thì ?? hi?u s? tâm huy?t c?a nh?ng ng??i ??ng ??u AFA. Do ?ó, ??ng trách Messi n?u anh bu?c ph?i có l?n th?… 3 nói l?i giã t? màu áo s?c tr?ng xanh.