Comentários do leitor

Harika Tütsü ve Buhurdanl?k Çe?itleri

por Ahmet Yok (2020-09-08)


Kültürümüzün bir parças? haline gelmi? olan tütsüler gerek ev dekorasyonu gerekse meditasyon alanlar?nda s?kl?kla kullan?lmaktad?r. Oda kokusunun kökeni olan tütsüler, geçmi?ten bu güne ço?u ki?i taraf?ndan severek kullan?lmakta ve özellikle mistik alanlar?n olu?mas?na katk? sa?lamaktad?r. Öyle ki özellikle i? ya?am?nda yo?un stres alt?nda alan ki?iler, eve geldi?inde huzurlu ve sessiz bir ortam?n varl???n? aramaktad?r. Tam da bu noktada bulunmaz bir ürün olan tütsü, mum gibi ürünler, günün stresini atmam?za, gev?ememize ve yenilenmememize olanak tan?maktad?r.  Yaln?zca ev benzeri alanlar için de?il, çe?itli restoran ve i? yeri gibi alanlarda da tercih sebebi olan tütsü benzeri ürünleri, dekoratif ürünler ile harmanlamam?z da mümkündür.

Buhurdanl?k ve Tütsüler

Tütsü sevenlere özel üretilmi? onlarca çe?itte tütsü bulunmaktad?r. Geri dönü?ümlü tütsü ürünlerinden bitki tütsülerine, a?aç tütsülerinden chakra tütsülerine kadar birçok fark? zevke uygun olarak üretilen tütsülerin baz?lar?, a?aç gövdesinden ayr?lan bir parçan?n yak?lmas? sonucu da ortaya ç?kmaktad?r. ?çten yanma özelli?i sayesinde uzun süreler boyunca yanabilen, yand?kça da kokusu tüm alan? kaplayabilen tütsü çe?itleri, meditasyon – yoga ve benzeri rahatlama aktiviteleri için de oldukça i?levseldir. ?nsan beynine do?rudan etki eden koku duyusu, organize edece?iniz çe?itli dekorlarla size derin bir gev?eme ve rahatlama hissi sunacakt?r. Buna ek olarak, esansiyel ya?lar da tütsü gibi uzun süre boyunca koku vermeye yaramaktad?r. Dekoratif bir buhurdanl?k ile hem bulundu?unuz alana modernize bir hava verecek, hem de alan?n sevdi?iniz kokular ile harmanlanmas?n? zevkle izleyeceksiniz.

En Kaliteli Ürünler

Bilgiler ?????nda www.mitr.com.tr web sayfas?ndan ula?abilece?iniz ürünleri; 150 TL ve üzeri al??veri?lerinizde ücretsiz kargo, 7 gün süre içerisinde de?i?im – iade ko?ullar? ile inceleyebilir, yenilemek istedi?iniz alana mistik bir hava katabilir ya da ya?am stilinizi de?i?tirebilirsiniz. Birçok ürün ile eviniz veya sevdiklerinize ürünler alabilirsiniz. Mum ürünleri ile kaliteli dekorasyonlar olu?turabilirsiniz. Sitede yer alan ürünleri inceleyerek zevkinize uygun buhurdanl?k, mum ve tütsü ürünlerini sipari? verebilirsiniz. Ürün sat??? alan?nda mü?terilerine her zaman güven sunan Mitr sizler için her zaman en kaliteli ürünler sunmaktad?r.