Comentários do leitor

Meditasyon Yapmak

por Ahmet Yok (2020-09-08)


Birçok insan hayat?n stresinden ve yorgunlu?undan ar?nabilmek için farkl? yollar arar. Bedenimiz yoruldu?unda ve dinlenmeye ihtiyaç  duydu?unda uyur veya dinlenebiliriz. Ancak ruhumuz ve zihnimiz için durum böyle de?ildir. Ruhumuzun dinlenip huzur bulabilmesi ve zihnimizin ar?nabilmesi için farkl? yollara ba?vurmak daha do?ru olacakt?r. Bu yollar aras?nda en popüler olanlardan biri de meditasyon olarak bilinir. Bir ?ifaland?rma tekni?i olan meditasyon; ruhun, bedenin ve zihnin uyum içinde olmas?n? ve dinlenmesini sa?lar. Meditasyon birçok insan taraf?ndan bir inanç biçimi san?l?r ancak bu yanl??t?r. Etkili bir ?ifaland?rma yöntemi olmas?n?n yan? s?ra strese de birebir oldu?u söylenen meditasyonun farkl? çe?itleri bulunuyor. Bedene, zihne ve ruha olan olumlu etkileri kan?tlanan meditasyon düzenli olarak yap?ld???nda uzun vadede hastal?klara kar?? direnç gücünü de art?rmaktad?r.

Meditasyon Türleri Nelerdir?

Meditasyon türlerinin say?s? oldukça fazlad?r. Bunlar?n aras?nda olan yoga, en çok  tercih edilen meditasyon türlerinden biridir. Bunun d???nda gev?eme, fark?ndal?k, sevecenlik gibi farkl? çe?itleri olan bu eylem vücuda, zihne ve ruha oldukça yararl?d?r. Yoga da kendi içinde farkl? dallara ayr?l?r. Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Hamile Yogas?, Çocuk Yogas? n bu dallardan en çok bilinenlerdir.

Yoga veya di?er meditasyon türlerini uygularken en temel nokta nefes al??veri?idir. Nefesle ve konsantrasyonla birlikte etkisini gösteren bu eylemleri düzenli ve sürekli yapman?z durumunda kendinizdeki ar?nmay? ve ferahl??? hissedeceksiniz.

Yoga Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ya?am?n stresinden ve zorluklar?ndan kurtulmak için sadece bedenimizi dinlendirmek yetmez. Ruhumuz ve zihnimiz de ayn? ölçüde dinlenmeye ve ferahlamaya ihtiyaç duyar. Bunun için en iyi yol da meditasyon yapmakt?r. Ruhu, bedeni ve zihni dinlendirmeye yarayan bu eylemi yapabilmek için sakin ve huzurlu bir ortam gerekir. Meditasyon yapaca??n?z ortamda bulunan tütsü ve mumlar sizi rahatlatacak ve konsantre olman?z? sa?layacakt?r. Bu sayede yapt???n?z meditasyonun etkisini daha iyi hissedersiniz. Ho? kokulu mumlar ve aromatik tütsüler e?li?inde zihninizi rahatlatmak size iyi gelecek ve ar?nman?z? sa?layacakt?r. Yoga ve meditasyon türleri aras?ndan kendinize en uygun olan?n? seçebilirsiniz.