Comentários do leitor

Milliyetçilik Hakk?nda Gerçekler Aç??a

por Gilda Feuerstein (2020-08-19)


Laiklik, devletin vatanda?lar?yla olan ili?kilerinde ö?retilara gere?ince ayr?m yapmamas? ve ayr?ca, rastgele bir inanc?n, özellikle de bir toplumda egemen olan inanc?n, ayn? toplumda azca?nl?klar?n benimsedi?i itikatlara bask? yapmas?n? önlemesi demektir. öbür bir tan?lamamlamayla da mutluluk yönetiminde rastgele bir dinin referans tuzak?nmamas?n? ve devletin dinler kats?nda tarafs?z olmas?n? korumak için çaba sarfeden prensiptir ki devlet düzeninin, yeti?ek kurumlar?n?n ve tüze kurallar?n?n dine bile?il, akla ve bilimedayand?r?lmas?n? amaçlar.

Cumhuriyet yönetimi 1923 sene?ndan itibaren anayasaya katmatir ve anayasan?n bir numara maddesidir. Anayasan?n ikinci maddesinde de cumhuriyetin nitelikleri belirtilmi?tir.

The heart of the new republic was the GNA, established during the Turkish War of Independence by Atatürk.[100] The elections were free and used an egalitarian electoral system that was based on a general ballot.[100] Deputies at the GNA served kak?m the voice of Turkish society by expressing its political views and preferences. It had the right to select and control both the government and the Prime Minister.

Atatürk's private journal entries dated before the establishment of the republic in 1923 show that he believed in the importance of the sovereignty of the people. In forging the new republic, the Turkish revolutionaries turned their back on the perceived corruption and decadence of cosmopolitan Constantinople and its Ottoman heritage.[93] For instance, they made Ankara (birli Angora became known in English since 1930), the country's new capital and reformed the Turkish postal service.

 Fakat sultanl??a ve halifeli?e s?n?rl?l???n tüvana olmas? dolay?s?yla Atatürk ve onun üzere dü?ünenler fikirlerini yapmak için bekleyivermek zorunda kald?lar. Cumhuriyet, saltanat?n kald?r?lmas?ndan üzere bir sene sonras?nda duyuru edilmi?tir.

Maddi durumu yoksul olan Zübeyde Kad?n, Langaza’da tar?mla dolu a?abeyi Hüseyin A?a’n?n yüz?na gitti.

#laiklik #izmir #siyahkadaryalnizz #sarilsanyabana #they-monster #keskelerolmasakeskee #sensusmk #uzaydakiesmercocuk

??gale kar?? direni? hareketleri 30 Te?rinievvel 1918'de b?rak??ma imzalanmas?n?n vakit kaybetmeden arkas? s?ra müneferit biçimde serlam?? olmas?na kar??n, Mustafa Kemal ve taraf?ndaki ço?u erkân?harp olan komutanlar?n Samsun'a ç?kt??? 19 May?s 1919 güne?ü, Türk Kurtulu? Sava??'n?n fiili saks?lang?ç zaman? olarak akseptans edilmektedir.

Esasta bu hâlet Türkiye bât?nin bir gerçeklik olmaktan çok bir ni?angâh niteli?indedir. Kamuç?l?k ilkesi s?n?f ayr?cal?klar?na ve derslik de?i?ikl?klar?na kar?? sarho? olmak ve hiçbir ferdin, ailenin, derslik?n veya organizasyonun di?erlerinin elan üzerinde olmas?n? ikrar etmemek demektir. Elç?l?k, Türk vatanda?l??? olarak d??a vurum edilen bir fikre dayan?r. Büyüklenme ile birlene?elendiren vatanda?l?k fikri, kamu?n daha çokça çhile??mas? bât?nin mukteza ruh bilimsel te?viki sa?lar, ba?l?l?k fikrinin ve millî bir kimli?in kazan?lmas?na yard?mc? olur.

Gram ve çeyrek alt?n aldatma?? sat?? davran??lemi - Canl? zer hediye? 7 May?s Cumhuriyet tarihinin en ?anl? uygulama? saks?lad?! Cumhuriyet devri Türk resmi bir i?porta ve panel e?li?inde i??uldu Genelkurmay ar?ivlerinden az bilindik Cumhuriyet ???k?raflar? DAHA Bir araba GALER? V?DEO

#saat kulesi #atatürk #laiklik #konakç? #fearless man #siyahkadaryalnizz #tam1blog #gorkemlibulutlar #morbirbulut #yalnzadam #biriyimbenbiri #bisenlazim #plaktaseninsesin #icferyatlarim #postlar?m #hayellerimdenhaberinyoktu #cehennemedusmusmelek #zeusunbulutu

Atatürk’ün gerçekle?tirdi?i ink?lâplar aras?nda k?stak ink?lâb? özel bir taraf cirim. Yaz? veya alfabe reformu denilen ink?lap da zeban ink?lâb?na kesif? s?k?ya sad?kd?r. Atatürk, Erzurum Kongresi’nin sona erdi?i 7-8 A?ustos 1919 gecesi rüfeka?ndan Mazhar Müfit’in hât?ra defterine gelecekte yapaca?? anlay??leri derece ettirirken Latin harflerinin onaylama edilece?ini bile yazd?rm??t?r.

Bir dinin tabii olmas? yürekin akla, fenne, ilme ve mant??a uymas? laz?md?r. Bizim dinimiz bunlara ba?tan a?a?? uymaktad?r" dü?ünmek suretiyle dini gamlarla laikli?e kar?? ç?k?lmas?n?n ne denli anlams?z bulundu?unu vurgulam??t?r.

Siyasal Fehva?: Aç?k oturum erk?n, dinsel kudret ve otoriteden ar?nd?r?larak müstakil hale getirilmesidir.Yada dinin aç?k oturum erk ve yapt?r?m gücüne sahip olmamas?d?r.