Comentários do leitor

Bán gi?ng ?àn h??ng tr?ng

por Cecile Knudson (2020-05-15)


N?i bán gi?ng ?àn h??ng. Nh? bà con c?ng ?ã bi?t gi?ng ?àn h??ng tr?ng là m?t cây tr?ng bán ký sinh ?? có th? phát tri?n và t?n t?i.
Hi?n nay, có r?t nhi?u nh?ng c? s? cung c?p gi?ng ?àn h??ng uy tín. Chúng tôi t? hào là m?t trong nh?ng c? s? ?ó ?? cung c?p nh?ng gi?ng ?àn h??ng t?t nh?t cho bà con có th? canh tác.
Ti?m n?ng kinh t? c?a gi?ng ?àn h??ng t?i Vi?t Nam.
Cây ?àn h??ng có th? s? d?ng ???c vào nhi?u s?n ph?m. Chính vì lý do ?ó cây ?àn h??ng ???c bà con trên kh?p vùng mi?n t? qu?c ??u t? ?? phát tri?n kinh t?.
+ Làm trà: Lá là ng?n c?a ?àn h??ng có th? s? d?ng ?? làm trà thay th? cho trà xanh
+ Làm nhang: b?t g? ?àn h??ng có th? dùng ?? làm nhan thay cho qu? nh? truy?n th?ng
+ Làm n??c hoa: tinh d?u ?àn h??ng có mùi ??c tr?ng và mang v? ?m. Vì th? n??c hoa ?àn h??ng là m?t trong s? nh?ng lo?i n??c hoa m?c ti?n nh?t hi?n nay.
Mu?n bán lá cành và h?t c?a ?àn h??ng ai thu mua?.
V??n ??m V?n Hi?n s? giúp bà con v? ??u ra c?a s?n ph?m. ?? bi?t chi ti?t h?n bà con có th? liên h?: 0914.599.143
Làm sao ?? phân bi?t ???c ?àn h??ng tr?ng
C? s? V?n Hi?n t?i: 89 Nguy?n L??ng B?ng luôn chào ?ón bà con ??n tham quan c?ng nh? bàn lu?n ?? cùng ?i ??n m?t h??ng m?i. Phát tri?n cây ?àn h??ng ngay t?i gia ?ình c?a mình!
S? ?i?n tho?i: 0914.599.143 (Hi?n) 0344.336.283 (My)