Comentários do leitor

Döviz Hesaplama ve Pariteler

por Ahmet Yok (2020-02-06)


Döviz ve parite hesaplamalar?n?n nas?l yap?ld??? hakk?nda k?sa bir bilgi verece?iz. ?çeri?in daha iyi anla??labilmesi ad?na öncelikle bu terimleri hesaplayal?m.

Döviz, ulusal bir paran?n, ba?ka bir ulusal para cinsinden tutar?d?r. döviz hesaplama ise; döviz miktar?n?, para birimini ve çevirmek istedi?iniz kar?? para birimini belirledikten sonra yap?l?r. Elinizde bulunan X kadar elman?n, ilgili döviz kurlar? kar??s?nda kaç tane Y kadar ayva yapabilece?inizi ö?renmenin en zahmetsiz yoludur. Bunun i?lemi yapmay? kolayla?t?ran çe?itli döviz çevirici araçlar? mevcuttur.

Pariteler ise; (Türkçe ad?yla “de?er e?itli?i”) döviz çeviriciye benzer olarak: 2 farkl? ulusal paran?n, birbirleri aras?nda kar??l?k gelen miktar? ifade eder. Örne?in, EURO / TL paritesi, 1 EURO’nun kaç TL’ye kar??l?k geldi?ini gösterir.

Tüm piyasalarda parite kar??la?t?rmas? yap?l?rken baz al?nan para birimi USD’dir. Parite hesaplamas?; iki döviz biriminin kendi aralar?nda al?? – sat?? kurlar?n?n ortalamas? al?narak hesaplan?r. Ortalamas? al?nan döviz kuru, al?? ve sat?? için kullan?lamaz.