Comentários do leitor

GLOBAL ET?KET

por Can FIRTINA (2020-04-04)


Ku?e etiketler ka??t bazl? olarak üretilerek ihtiyaç sahiplerine iletilmektedir. Bu anlamda kaliteli bir ku?e etiket edinmek isterseniz https://globaletiket.com/ adresine ba?vurabilirsiniz. Buras? güvenli ve mü?terilerinin isteklerinin üstünde ku?e etiketleri tedarik etmektedir.

Bir ku?e etiket tercih edece?inizde özelliklerini ve avantajlar?n? bilmekte fayda vard?r. Bu anlamda ku?e etiket konusunda tereddüt etmeden kararlar?n?z? vererek Kalite Barkoddan yard?m alabilirsiniz.

Kendinden yap??kanl? etiket üretiminde en fazla tercih edilenler aras?nda ku?e etiket yer almaktad?r. Bu yüzden ku?e etiketler do?ru orant?l? olarak yüksek kullan?m oran?na sahiptir. Buradan anla??lmaktad?r ki kullan?m aç?s?ndan faydas? oldukça yüksektir demekte mümkündür. Ku?e etiketin ebat ve biçim aç?s?ndan çe?itlerinin oldu?u bilinmektedir. Piyasada tüketilen etiket çe?itleri aç?s?ndan ku?e etiket bir çok sektörde faydalan?lmaktad?r. Güne? ?????, ?s?, nem gibi etkenlere kar?? dayan?kl? oldu?u uygulamalardan gelen tepkilerden anla??lmaktad?r. Kullan?ld??? yerden ç?karmak neredeyse çok zordur. Yüzeyi pürüzsüz bir özelli?e sahip ku?e etiketleri barkod yaz?c?lardan ç?kt? olarak al?nabilmektedir. Kullan?ld??? yerlerde kolay bir ?ekilde zarar görmez. Di?er bir aç?dan ise raf ömürlerinin yüksek oldu?u belirtilmektedir. Maliyet aç?s?ndan de?erlendirme yap?ld???nda ise fiyatlar? uygundur. Ku?e etiket fiyatlar? maliyeti uygun olan etiket çe?itlerindendir.

 

Kendinden yap??kanl? etiketlerde amaca göre ve uygun etiket seçmek önemlidir. E?er bir ku?e etiket uygunsa bununla ilgili ara?t?rma yapmak önemlidir. Tüm etiketlerin kullan?m? etiketlerin ilk kullan?m?ndan bu güne belirli amaçlar do?rultusunda olmu?tur. Etiketin uygulanaca?? yüzey ve bu yüzeydeki i?levi, etiketin yap???m ve üretim yöntemini belirleyen en önemli etken olmu?tur. Tüketicinin ihtiyaçlar?n? ve beklentilerinin, üreticiler taraf?n tam olarak kar??lanabilmesi için ürünün amaca uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Kendinden yap??kanl? etiketlerin yap???m olu?turan üst tabaka, yap??kan tabakas?, silikon tabakas? ve ta??y?c? tabaka farkl? amaçlar için farkl? kombinasyonlarda üretilebilmektedir. Amaca uygun kendinden yap??kanl? etiket ya da ku?e etiket seçiminin en iyi ?ekilde olabilmesi için nerede ve nas?l kullan?laca??n?n iyi bilinmesi gerekir. bunun için etiketler hakk?nda baz? ?eylerin iyi anla??labilmesi önemlidir. Bu önemli noktalar?n anla??labilmesi için de asl?nda temel olarak etiket üretiminin ve teknolojisinin bilinmesi fayda bulunmaktad?r.