Comentários do leitor

BALO DI HOC

por Sidney Bramblett (2020-05-12)


Balo n? da màu xanh tr? trung
m?u mã và màu s?c c?a dòng balo này khá nh? nhõm và n? tính. Các b?n nên ph?i cùng trang ph?c có màu s?c trung tính và tr? trung nh?ng ph?i có ph?n d?u dàng. Nh? váy li?n th? thao, hay các d?ng váy x?p ly xinh và áo thun.


Balo ?inh mini
Balo ?inh ???c chu?ng nh? giá c? h?p, thi?t k? xinh và kh? n?ng s? d?ng linh ho?t. ph?i h?p balo ?inh cùng set ?? tr? trung nh? áo thun tay ng?n ho?c dài v?i qu?n jeans. T?o nên s? cá tính nh?ng duyên dáng cho ng??i mang. R?t h?p v?i các b?n ?ang ?? balo n? ?i h?c ??p và n?ng ??ng.

Balo ph?i 2 màu ??i ch?i Micocah
Balo 2 màu vô cùng ?a n?ng có th? ?i h?c và ?i d?o ph?. Ng?n ch?a ?? khá l?n, ch?a ???c r?t nhi?u ?? dùng, r?t có ích ?? mang nhi?u v?t d?ng ?? chuy?n di. Thi?t k? ch?c ch?n v?i nhi?u màu s?c tr? trung, m?nh m? cho ng??i mang. phù h?p ph?i cùng y ph?c n?ng ??ng nh? qu?n jeans, áo thun ?? t?ng s? cá tính.

Balo Crumpler Proper Roady
M?u balo Crumpler ra ??i n?m 2015 là m?t ph? ki?n ???c ?ông ??o b?n tr? c? nam và n? ??u yêu thích. Nh?t là nh?ng b?n mu?n ch?n l?c balo h?c sinh n? xinh và ??n gi?n. Ch?t li?u nylon ch?ng th?m cùng màu s?c t??i sáng, ranh con, ?n nh?p cho các b?n mang ?i kh?p m?i n?i. Màu s?c balo khá n?i, nên mix cùng y ph?c ??n gi?n, màu trung tính ?? làm b?t lên c? set ??.

?ây là 12 m?u balo ?i h?c n? ??p 2018 hi?n th?i, ???c r?t nhi?u n? sinh ?a chu?ng và l?a ch?n s? d?ng. V?i th? tr??ng phong phú c?a balo th?i trang n? ?i h?c, b?n s? d? dàng tìm ???c nhi?u m?u balo xinh và h?p. Tuy nhiên, m?t hàng này c?ng r?t d? xu?t hi?n các s?n ph?m ???c làm gi?, làm nhái m?t cách công phu. m?u mã gi?ng nhau, nh?ng ch?t l??ng l?i không t?t nh? các m?u balo hàng hi?u chính hãng.

KOS là ??a ch? bán khá nhi?u balo xinh cho h?c sinh n? chính hãng, ch?t li?u và giá thành ??u vô cùng ?a d?ng, hi?p v?i h? h?t nhu c?u dùng balo ?i h?c. Các b?n có h? h? tr?ng v?i KOS ?? tìm mua các m?u balo ?i h?c n? ??p

Balo ?i h?c n? COWB
V?i ch?t li?u da Hàn Qu?c siêu m?n, thi?t k? m?i l? mang ??n v? xinh x?o ??c ?áo cho ph? n?. M?u balo da ??ng màu, kèm khóa kéo cute g?n là m?t ph? ki?n c?p thi?t cho nh?ng n? sinh sành ?i?u. D? dàng k?t h?p v?i m?u s? mi tr?ng, váy jeans, áo khoác dài và giày bít m?i, vô cùng sành ?i?u và tho?i mái. Thi?t k? ba lô ?i h?c cho n? ??p này, b?n có th? ?eo vai ho?c xách trên tay ??u ???c.

Bên c?nh s? xu?t hi?n c?a nhi?u lo?i túi xách thì balo v?n luôn có s?c hút ??c bi?t v?i các cô nàng. Nh?ng chi?c balo ?i h?c n? ??p, duyên dáng, n?ng ??ng và có tính áp d?ng cao luôn là món ph? ki?n h?p th?i trang mà cô nàng nào c?ng mu?n s? h?u. Cùng tìm hi?u ngay 12 thi?t k? balo ??p ?i h?c cho n? sau ?ây h?p v?i nh?ng phong cách th?i trang nào nhé!

Balo n? Hàn Qu?c cá tính
Balo Hàn Qu?c tr? trung, màu s?c ??n gi?n. B?n có th? k?t h?p cùng áo thun tr?ng và chân váy k? caro h?c trò tr? trung và cá tính. M?u balo ?i h?c cho n? xinh x?n Hàn qu?c khá h?p v?i nh?ng b?n n? có phong cách d? th??ng.

Balo da d? th??ng cho n? I’m Girl
M?u balo thi?t k? t?i gi?n, màu s?c trung tính, có không gian balo khá l?n là ch?n l?a hoàn h?o cho nh?ng cô nàng, khi tuy?n l?a balo n? xinh ?i h?c. Nh?n nhá thêm ph? ki?n móc khóa t?o ?i?m nh?n cho balo. k?t h?p v?i th?i trang ?i h?c ??n gi?n và áo s? mi, qu?n jeans, qu?n tây ho?c áo thun và chân váy ch? A ??n gi?n.

Balo CAT n?ng ??ng
Balo h?a ti?t ph?i v?i áo thun, s? mi và váy h?c sinh, nh?n nhá thêm chi?c áo khoác jeans khi?n set ?? tr? nên khôn xi?t n?ng ??ng. Balo CAT v?i h?a ti?t th? c?m s? là ?i?m nh?n ??c s?c cho b?n khi ?i h?c hay d?o ph?. B?n ch? c?n k?t h?p v?i trang ph?c ??n gi?n là ???c.


Balo Solo Varsity Peak 13.3"
Balo Solo ???c thi?t k? theo phong cách b?i b?m, tr? trung và khôn xi?t n?ng ??ng, góp ph?n ??nh hình phong cách th?i trang ?i h?c c?a b?n. ?ây chính là m?t trong nh?ng m?u balo ?i h?c ??p cho n? khi k?t h?p cùng áo thun tho?i mái, qu?n short jeans cá tính và giày th? thao n?ng ??ng.

Balo Vans ??c ?áo
H?u h?t các thi?t k? balo c?a Vans ??u khá ti?n d?ng và tr? trung. hi?p cho c? ?i h?c hay ?i dã ngo?i. Không gian ??ng trong r?t r?ng, các b?n có th? b? th?y vào balo nh? ph?n ?áy c?c k? r?ng. Thi?t k? c?a Vans luôn ??n gi?n v?i 1 ng?n to và 1 ng?n ph? phía ngoài. ?i?m nh?n là h?a ti?t hoa v?n,ch?t li?u và màu s?c c?a balo. Là m?u balo xinh ?i h?c n?, phù h?p ph?i v?i y ph?c n?ng ??ng, cá tính và cô nàng thích di chuy?n.

Balo ??p giá r? ?i h?c n? xinh x?n hình vuông nh? c?c ch?t
ch?n l?c m?u balo màu trung tính, vuông nh? r?t d? ph?i ?? ?? t?o nên m?t t?ng th? hài hòa. Short ng?n ??n gi?n, áo thun ho?c s? mi tr? trung ?i cùng balo và giày ??ng màu, mang ??n y ph?c tr? thành r?t n?ng ??ng và tr? trung cho các b?n n?.

Balo ?i h?c n? xinh x?n màu s?c tr?i cá tính
B?t k? thi?t k? balo nào, khi ph?i h?p v?i trang ph?c c?ng khi?n set ?? c?a b?n tr? nên cá tính h?n bao gi? h?t. Balo ?en ph?i cùng qu?n jeans, áo thun tay ng?n và b?t c? ng?n sành ?i?u là l?a ch?n ?? ?i h?c phía ngoài ho?c nh?ng bu?i d?o ph? cùng b?n bè. Phong cách cá tính, t??i tr? c?a h?c trò không th? thi?u hình ?nh chi?c balo. Không dành riêng cho n? sinh, ?ây là món ph? ki?n mà phái xinh x?o c?ng ch?ng th? thi?u.

Balo CAT n?ng ??ng
Balo h?a ti?t ph?i v?i áo thun, s? mi và váy h?c sinh, nh?n nhá thêm chi?c áo khoác jeans khi?n set ?? tr? nên khôn xi?t n?ng ??ng. Balo CAT v?i h?a ti?t th? c?m s? là ?i?m nh?n ??c s?c cho b?n khi ?i h?c hay d?o ph?. B?n ch? c?n k?t h?p v?i y ph?c ??n gi?n là ???c.


Balo Crumpler Proper Roady
M?u balo Crumpler ra ??i n?m 2015 là m?t ph? ki?n ???c ?ông ??o b?n tr? c? nam và n? ??u yêu thích. Nh?t là nh?ng b?n mu?n ch?n l?a balo h?c trò n? xinh x?n và ??n gi?n. Ch?t li?u nylon ch?ng th?m cùng màu s?c t??i sáng, nhãi, ?n nh?p cho các b?n mang ?i kh?p m?i n?i. Màu s?c balo khá n?i, nên mix cùng y ph?c ??n gi?n, màu trung tính ?? làm b?t lên c? set ??.

Balo n? Hàn Qu?c cá tính
Balo Hàn Qu?c tr? trung, màu s?c ??n gi?n. B?n có th? ph?i h?p cùng áo thun tr?ng và chân váy k? caro h?c trò tr? trung và cá tính. M?u balo ?i h?c cho n? xinh Hàn qu?c khá h?p v?i nh?ng b?n n? có phong cách d? th??ng.

Bên c?nh s? xu?t hi?n c?a nhi?u lo?i túi xách thì balo v?n luôn có s?c hút ??c bi?t v?i các cô nàng. Nh?ng chi?c balo ?i h?c n? ??p, duyên dáng, n?ng ??ng và có tính áp d?ng cao luôn là món ph? ki?n h?p th?i trang mà cô nàng nào c?ng mu?n s? h?u. Cùng tìm hi?u ngay 12 thi?t k? balo ??p ?i h?c cho n? sau ?ây thích h?p v?i nh?ng phong cách th?i trang nào nhé!