Comentários do leitor

Bloger Czy Dziennikarz?

por Joshua Neitenstein (2020-04-21)


Poprzednio rozpocz?ciem blogowania powstrzymuje Ci? brak wiedzy technicznej lub obawa, ?e za?o?enie jak i równie? prowadzenie pi?knego oraz wydajnego bloga b?dzie ci? wiele kosztowa?o, mam dla ci? rozwi?zanie tego problemu - Blogger, darmowe narz?dzie do blogowania od Google. Nadal pragn? w jaki? sposób zarobi?, co wi??e si? albo z zach?caniem do nabycia p?atnego pakietu hostingowego, lub z wy?wietlaniem reklam na stronie, na których sam nic nie zarabiasz. To bodaj?e mój czwarty tekst na blogu po ci?gu ostatniego roku, dlatego chyba ?rednio mi si? op?aca, ale nawet poprzez my?l mi nie przesz?o, bo cokolwiek tu spali? i zaora?.

Przyszed? w ko?cu czas na za?o?enie bloga. W sprawy gdy zale?y Ci w pozyskaniu znacz?cego ruchu na swoim blogu powiniene? wyszukiwa? popularnej tematyki. Dzi?ki stron? z blogiem firmowym jeste?my wstanie doj?? do ka?dej z tych grup osób. Istniej? setki firm, które oferuj? HOSTING (serwer) dla stron internetowych i witryn. Do napisania tego tekstu sprowokowa?a mnie Ewa wraz z pewnego bloga.

Naprawd? wi?c, kiedy co? przede wszystkim Ci? interesuje i uwielbiasz tym rozmawia? z innymi, warto postawi? na osobisty blog. Zobowi?zanie jest broni? skierowan? przeciw autorowi - blogerowi lub dziennikarzowi - czy pr?dzej gro?b? u?ycia pewnej broni. Wszyscy mamy mo?liwo?? go zobaczy?, zweryfikowa? jak na przyk?ad si? zachowuje, w jaki sposób mówi, co powiada a niestety na doskona?ym, pisanym blogu musi up?yn?? wi?cej czasu, aby przekona? do siebie ludzi i pokaza? im, ?e to co robi? jest warto?ciowe.

A? 45% blogerów nie zarabia poniek?d 500 z? miesi?cznie. To akurat prawda, ?e blogi firmowe wówczas obecna moda panuj?ca przy internecie, jednak?e wiele firm zak?ada takowy, a pó?niej go w ogóle odrzuci? prowadzi albo umieszcza niedu?o interesuj?ce tre?ci. Przekazywanie wiedzy przez profesjonalistów marki to tylko 1 z mo?liwo?ci, jakie daje blog firmowy. Spójrz dzi?ki panel administracyjny bloga, który pozwala Ci nim kierowa?.

Pierwsz? z tych propozycji jest Sophie Elise Isachsen, której blog lifestyle'owy ci?gle bije rekordy popularno?ci. Je?li nie wiesz jeszcze jaka b?dzie tematyka wró? do partii jak prowadzi? bloga jak i równie? przemy?l to przed pobraniem decyzji nazwie. Sam owego do?wiadczy?em i gdyby nie blog, nie pozna?bym du?ej liczby wspania?ych ludzi (zapewne wydaje si? by? ich wi?cej, ale do tej pory si? nie zaakceptowa? ujawnili ?? ).

Na nieszcz??cie wiele firm, jak jak i równie? osób prywatnych bardzo b?yskawicznie porzuca swojego bloga, ko?cz?c jego budowanie na kilkunastu wpisach. Przepisy s? doskona?ym sposobem na ruch w Twoim blogu. Dziennikarzy popularno?? stron blogerskich. Masz mo?liwo?? napisa? wspomnian? ksi??k?, stworzy? kurs, udziela? na pami?tniku internetowym konsultacji, b?ogos?awie?stwo PokarmóW Transmisja sprzedawa? swoje towary, pisa? recenzje i analizy produktów.

Firmy B2B, które prowadz? wortalu otrzymuj? wi?cej potencjalnych klientów ni? te, które owego nie robi?. Blog nasz wydaje si? by? skierowany zarówno do bie??cych, nowych i potencjalnych odbiorców, jak i do wszelkich osób zainteresowanych tematyk? reklamy, tworzenia wizerunku marki jak i równie? rozwijania biznesu. Dziesi?? lat nast?pnie w sieci pojawi?y si? prawdziwe blogi.