Comentários do leitor

Nh?ng Câu Chuy?n "?iên R?" Trong L?ch S? Bóng ?á Th? Gi?i

por Christi Knouse (2020-08-01)


4 ph??ng ph???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dân trí Có không ít chuy?n t??ng ch?ng nh? hoang ???ng nh?ng l?i t?n t?i trong th? gi?i bóng ?á, t?o nên nh?ng ?i?u vô cùng thú v?. CLB Racing Boxberg c?a B? t?ng làm nên câu chuy?n ?iên r? khi ký h?p ??ng v?i c?u nhóc Bryce Brites (m?i 20 tháng tu?i). Lý gi?i cho ?i?u này, h? cho bi?t ?ã nhìn th?y nh?ng ti?m n?ng c?a c?u bé nh? kh? n?ng ki?m soát bóng hay m?t vài k? n?ng khác. Do ?ó, h? ph?i ký s?m ?? tránh b? c?nh tranh. N?m 1969, khi mà cu?c n?i chi?n ? Nigeria ?ang di?n ra kh?c li?t thì "Vua bóng ?á" Pele ?ã t?i th? ?ô Lagos ?? du ??u. N?m 1950, ?n ?? là ??i di?n duy nh?t c?a châu Á giành quy?n thi ??u ? World Cup. Dù v?y, ??i bóng này ?ã yêu c?u ???c thi ??u b?ng chân ??t, thay vì ?i gi?y.


Không ???c ch?p thu?n, ??i bóng này ?ã b? không tham d? World Cup. Th? môn Simon Mignolet ???c xem là c?u th? h?c gi?i nh?t th? gi?i. Anh ?ã t?t nghi?p chuyên ngành Lu?t và chính tr? h?c. Bên c?nh ?ó, anh còn thông th?o 4 th? ti?ng là: Anh, Pháp, Hà Lan và ??c. N?m 1998, ti?n s? Ian P. Griffin ?ã phát hi?n ra ti?u hành tinh. Ông c?ng là ng??i hâm m? cu?ng nhi?t c?a Arsenal. Do ?ó, ông ?ã ??t tên cho ti?u hành tinh ???c phát hi?n là 33179 Arsènewenger (theo tên c?a HLV Wenger). Tr??c khi tr? thành chân sút hàng ??u th? gi?i, Lewandowski t?ng suýt n?a gia nh?p CLB Blackburn. N?m 2010, CLB Anh ?ã ??t th?a thu?n mua chân sút này t? Lech Poznan v?i giá 4,5 tri?u b?ng. Th? nh?ng, ?ám mây tro b?i núi l?a ? Iceland ?ã khi?n cho chuy?n bay t? Ba Lan sang Anh b? hoãn. T?n d?ng th?i gian này, Dortmund ?ã nh?y vào mua Lewandowski và thành công.


Tr?n ??u gi?a AS Adema và Stade Olympique de l'Emyrne ? gi?i V?QG vào n?m 2002 v?n là tr?n ??u có t? s? cao nh?t l?ch s?. Chi?n th?ng chung cu?c 149-0 nghiêng v? ??i ch? nhà AS Adema. Nguyên nhân b?i các c?u th? Stade Olympique de l'Emyrne ?ã ph?n l??i nhà do b?t mãn v?i tr?ng tài. N?m 1964, Argentina và Peru b??c vào tr?n ??u quy?t ??nh ?? giành vé d? Olympic. Th? nh?ng, ti?ng còi tranh cãi c?a tr?ng tài Angel Eduardo Pazos ? nh?ng phút cu?i (không công nh?n bàn g? hòa c?a Peru) ?ã khi?n cho các C?V Peru th?c s? c?m gi?n. Cu?c b?o lo?n n? ra khi?n h?n 300 ng??i t? vong và h?n 500 ng??i b? th??ng. Theo ti?t l? c?a c?nh sát thành ph? Mexico: "S? l??ng t?i ph?m tr?m c?p c??p gi?t ??u gi?m m?nh khi Chicharito thi ??u.


Có l?, b?n t?i ph?m c?ng mu?n ngh? ng?i ?? xem Chicharito. Th? nh?ng, t? l? sinh ? thành ph? l?i t?ng lên". Th? môn Asmir Begovic ?ang gi? k? l?c Guinness v? bàn th?ng xa nh?t l?ch s? khi ghi bàn t? c? ly 91,9 mét trong tr?n ??u gi?a Stoke và Southampton n?m 2013. Cú phá bóng c?a ng??i gác ??n này ?ã ?i th?ng vào l??i c?a Southampton. Tr??c khi tr? thành c?u th? thành danh, Ibrahimovic là k? b?t tr?. C?u th? này t?ng ti?t l? trong cu?n t? truy?n mình v? bi?t tài phá khóa nhanh nh? ch?p c?a mình. Chân sút ng??i Th?y ?i?n nh? l?i: "Tôi là tay phá khóa lành ngh? ??y. Ch? 1 n?t nh?c là chi?c xe tr? thành c?a tôi r?i. Tôi làm nh?ng vi?c ?y v?i trí óc ngây th? c?a mình". Có th? b?n không tin nh?ng Tri?u Tiên ?ang s? h?u SV? l?n nh?t th? gi?i, ?ó là sân Rungrado May Day, t?a l?c ? th? ?ô Bình Nh??ng. SV? này ???c xây d?ng vào n?m 1989 và có s?c ch?a 150.000 ch? ng?i. Nh?ng ?i?u ?áng l? là có r?t ít tr?n ??u ???c t? ch?c t?i ?ây.If you beloved this article and you would like to obtain more info concerning k?t qu? cúp bóng ?á pháp i implore you to visit our web site.