Comentários do leitor

Nhà Báo Phan Ng?c Ti?n: Th? Thao Thay ??i Cu?c S?ng!

por Samuel Bridgeford (2020-07-29)


SEA Games 30 - Philippines, s? ki?n th? thao t?m c? nh?t khu v?c ?ông Nam Á, s?p kh?i tranh t?i Philippines t? ngày 30/11-11/12. T? ??u tr??ng này, nhi?u tài n?ng th? thao n??c nhà ???c phát hi?n, b?i d??ng r?i v??n t?m ra "bi?n l?n" châu l?c và Olympic. Ngay t? bây gi?, b?u không khí c? v? SEA Games trong lòng khán gi? Vi?t nam ?ã r?t s?c sôi, s?n sàng ti?p l?a cho các V?V mang vinh quang v? cho T? qu?c. N?m 2019, ?ài Truy?n hình Vi?t Nam t? hào ti?p t?c là ??n v? cung c?p t?i khán gi? toàn b? thông tin, hình ?nh có b?n quy?n v? các môn thi ??u t?i SEA Games 30 trên lãnh th? Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, VTV c?ng s? s?n xu?t nhi?u ch??ng trình ??ng hành cùng SEA Games 30 v?i nhi?u n?i dung ??c s?c, h?p d?n, nhi?u góc ti?p c?n m?i m?, ??c ?áo, h?a h?n mang t?i m?t b?c tranh toàn c?nh v? ngày h?i th? thao l?n nh?t khu v?c.


Nhà báo Phan Ng?c Ti?n tham gia bu?i Giao l?u tr?c tuy?n cùng Báo ?i?n t? VTV News. ??c gi? Nam Phong: Xin ông cho bi?t ?ài THVN ?ã có s? chu?n b? th? nào cho SEA Games 30? ?ây là l?i gi?i ?áp cho s? gi?i ?áp cho th?c m?c c?a ??c gi?, Ban Th? thao VTV nói riêng và ?ài THVN nói chung ?ã có s? chu?n b? r?t k? cho SEA Games 30. Chúng tôi t? hào là kênh truy?n t?i thông tin nhanh nh?t, chính xác nh?t, ?áng tin c?y v? ?oàn th? thao Vi?t Nam t?i SEA Games. Chúc b?n m?t ngày m?i t?t lành! ??c gi? Nguy?n Th? Oanh: Th?a Nhà báo Phan Ng?c Ti?n, ông có th? cho bi?t SEA Games này có gì ??c bi?t so v?i các k? Sea games tr??c trên sóng VTV ? Nhà báo Phan Ng?c Ti?n: V?i nh?ng ng??i làm ngh?, ??c bi?t là nh?ng ng??i làm ? Ban Th? thao VTV thì SEA Games luôn mang ??n nh?ng c?m xúc ??c bi?t.


Chúng tôi luôn mong mu?n tuyên truy?n nh?ng gì t?t nh?t c?a SEA Games và c?a th? thao Vi?t Nam t?i khán gi? truy?n hình. Các thành viên c?a Ban Th? thao VTV luôn có r?t nhi?u c?m xúc cho ?oàn Th? thao Vi?t Nam. Và khi ?ó, chúng tôi tin r?ng nh?ng n?i dung làm ra s? ???c truy?n t?i t?t nh?t và ?n t??ng nh?t. ??c gi? H?i Minh: Th?a Nhà báo Phan Ng?c Ti?n, trong r?t nhi?u môn th? thao, ông dành tình yêu cho môn th? thao nào nh?t? Nhà báo Phan Ng?c Ti?n: Tôi yêu thích r?t nhi?u môn th? thao. Nhi?u ng??i bi?t ??n tôi nh? m?t BLV bóng chuy?n và sau ?ó là Tr??ng Ban t? ch?c gi?i bóng chuy?n VTV Cup, nh?ng th?c t?, tôi r?t yêu bóng ?á và luôn dành tình c?m ??c bi?t cho bóng ?á. Trong các bu?i truy?n hình tr?c ti?p, giao l?u, bình lu?n bóng ?á trên sóng VTV cùng các c?u th? ?TVN, tôi luôn trân tr?ng m?i các tuy?n th? t?i phòng làm vi?c và dành nh?ng góc ??c bi?t ?? th? hi?n s? ng??ng m? c?a b?n thân dành cho các c?u th?.


Các c?u th? nh? Quang H?i, Xuân Tr??ng, V?n Thanh, Duy M?nh, Phan V?n ??c, H?ng Duy, ?oàn V?n H?u, ?? Hùng D?ng c?ng ?ã ký t?ng lên t??ng phòng làm vi?c c?a tôi và dành t?ng cho tôi nh?ng món quà ý ngh?a. Áo ??u cùng ch? ký c?a các tuy?n th? U23 Vi?t Nam g?i t?ng Nhà báo Phan Ng?c Ti?n. Các c?u th? ?T Vi?t Nam ký t?ng Nhà báo Phan Ng?c Ti?n. ??c gi? ?ình Huy: Th?a Nhà báo, ngoài nh?ng môn th? thao ???c n??c ch? nhà cung c?p tín hi?u tr?c ti?p, VTV có s?n xu?t và phát sóng nh?ng môn th? thao nào khác n?a không? Nhà báo Phan Ng?c Ti?n: Chúng tôi s? c? g?ng ?ã có ph??ng án ?? th?c hi?n vi?c truy?n hình tr?c ti?p các môn mà n??c ch? nhà không làm m?c dù ?i?u ki?n v? c? s?, h? t?ng là r?t khó kh?n. Th? thao VTV c?ng ?ã có kinh nghi?m và c?ng ?ã thành công v?i nh?ng k? ho?ch s?n xu?t ??t xu?t nh? v?y.If you loved this article and you wish to receive details with regards to l?ch bóng ?á hôm nay vi?t nam please visit our web page.