Comentários do leitor

Thêm Gi?i Pháp ?? Xem Tr?c Ti?p AFF Cup Trên Smartphone Và Máy Tính

por Rita Doyle (2020-07-24)


Koh Phangan - Thong Nai PanDân trí Bài vi?t d??i ?ây s? h??ng d?n thêm cho b?n m?t gi?i pháp ?? xem tr?c ti?p các tr?n ??u bóng ?á t?i AFF Cup 2018, ??c bi?t các tr?n ??u có ??i tuy?n Vi?t Nam thi ??u, ngay trên smartphone ho?c máy tính b?ng c?a mình, trong tr??ng h?p b?n không có s?n TV ?? theo dõi các tr?n ??u. Dân trí ?ã gi?i thi?u ??n b?n nh?ng cách th?c ?? xem tr?c ti?p các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018 mà không c?n TV thông qua các ?ng d?ng di ??ng ho?c trên web dành cho máy tính. Tuy nhiên theo ph?n ánh c?a nhi?u ??c gi? ?ã có không ít tr??ng h?p ?ng d?ng và trang web ?? xem các tr?n ??u t?i World Cup ??u tr? nên quá t?i và không th? truy c?p ???c. Trong tr??ng h?p c? ?ng d?ng và trang web ?? xem tr?c ti?p AFF Cup trên smartphone và máy tính mà Dân trí ?ã gi?i thi?u tr? nên quá t?i và không th? truy c?p ???c, d??i ?ây là m?t vài gi?i pháp khác ?? l?a ch?n cho ng??i hâm m? bóng ?á n??c nhà.

TR?C TI?P VÒNG 10 GI?I BÓNG ?Á NGO?I H?NG THANH HÓA ...Bên c?nh ?ài truy?n hình Vi?t Nam phát sóng tr?c ti?p các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018, ?ài truy?n hình k? thu?t s? VTC c?ng ???c phép ti?p sóng các tr?n ??u này, do v?y ng??i dùng có th? xem các tr?n ??u t?i AFF Cup thông qua ?ng d?ng xem truy?n hình tr?c ti?p c?a VTC. Download phiên b?n ?ng d?ng dành cho Android t?i ?ây ho?c t?i ?ây (t??ng thích Android 4.2 tr? lên) và phiên b?n dành cho iOS t?i ?ây (t??ng thích iOS 9.0 tr? lên). Thi AFF Cup 2018", ?ây là m?c ?? ng??i dùng xem tr?c ti?p các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018 ???c chi?u trên ?ng d?ng c?a VTC. Ho?c b?n c?ng có th? nh?n vào kênh VTC3 ? danh sách kênh bên d??i ?? xem tr?c ti?p các môn thi ??u t?i ASIAD. Ngoài ra, ?? ?? phòng tr??ng h?p ?ng d?ng c?a c? VTV l?n VTC ??u b? quá t?i khi tr?n ??u di?n ra, b?n c?ng nên cài ??t thêm m?t ?ng d?ng xem truy?n hình tr?c tuy?n khác nh? m?t gi?i pháp d? phòng.

Trong tr??ng h?p này b?n có th? nh? ??n ?ng d?ng FPT Play, m?t ?ng d?ng xem truy?n hình tr?c tuy?n khác dành cho smartphone. Download phiên b?n ?ng d?ng dành cho Android t?i ?ây ho?c t?i ?ây (t??ng thích Android 4.1 tr? lên) và phiên b?n dành cho iOS t?i ?ây (t??ng thích iOS 8.0 tr? lên). ?? có th? s? d?ng FPT Play, ??u tiên ng??i dùng c?n ph?i ??ng ký m?t tài kho?n mi?n phí và ??ng nh?p vào tài kho?n này ?? xem truy?n hình tr?c tuy?n. B?n có th? th?c hi?n b??c ??ng ký và ??ng nh?p vào tài kho?n m?t cách d? dàng. Sau khi ??ng nh?p vào ?ng d?ng, nh?n vào nút "Truy?n hình" ? menu bên d??i, r?i ch?n m?t trong các kênh VTV6 ho?c VTC3 t? danh sách các kênh hi?n ra ?? theo dõi các tr?n ??u t?i AFF Cup. L?u ý: kênh VTC3 s? n?m t?i tab "Mi?n phí" trên giao di?n ?ng d?ng.


N?u b?n không mu?n xem tr?n ??u trên smartphone mà mu?n theo dõi tr?c ti?p tr?n ??u trên máy tính, ngoài trang web chính th?c c?a VTV Go, b?n có th? truy c?p trang web tr?c tuy?n c?a kênh VTC3 t?i ?ây (trang web c?a ?ài truy?n hình k? thu?t s? VTC) ho?c t?i ?ây (trang web c?a FPT Play). Ngoài ra, trang web xem truy?n hình tr?c tuy?n ClipTV hi?n c?ng ?ã có ???c b?n quy?n ti?p sóng các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018. B?n có th? xem tr?c ti?p các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018 trên trang web c?a ClipTV t?i ?ây. L?u ý: v?i 2 trang web c?a FPT Play và ClipTV ?òi h?i ng??i dùng ph?i ??ng ký tài kho?n mi?n phí và ??ng nh?p vào tài kho?n m?i có th? xem ???c ch??ng trình. Trên ?ây là nh?ng công c? và gi?i pháp ?? giúp b?n có th? theo dõi tr?c ti?p các tr?n ??u t?i AFF Cup 2018 trên smartphone và máy tính ?? không ph?i b? qua nh?ng tr?n ??u h?p d?n, ??c bi?t nh?ng tr?n ??u có ??i tuy?n Vi?t Nam thi ??u ?? c? v? tinh th?n cho các câu th? n??c nhà.


"Thông báo nói r?ng ?ây là m?t quy?t ??nh t?m th?i. Vì v?y, nó ?? m? cánh c?a cho vi?c ti?p t?c xu?ng thang, nh?ng ??ng th?i c?ng ?? ng? kh? n?ng leo thang tr? l?i", Pacheco Pardo nh?n ??nh v? thông báo ?ình ch? k? ho?ch hành ??ng quân s? nh?m vào Hàn Qu?c. Sau hai H?i ngh? Th??ng ??nh ? Singapore và Hà N?i, ông Trump d??ng nh? ?ã không còn nhi?u h?ng thú v?i Tri?u Tiên, thay vào ?ó ông t?p trung vào cu?c ch?y ?ua nh?m gi? v?ng v? trí c?a mình trong cu?c b?u c? vào tháng 11 s?p t?i, gi?i quy?t v?n ?? d?ch b?nh Covid-19 hay n?n phân bi?t bi?t ch?ng t?c và làn sóng bi?u tình ph?n ??i c?nh sát dùng b?o l?c… Ngay c? trong H?i ngh? Th??ng ??nh M?-Tri?u l?n 1 ? Singapore, n?u thông tin ???c c?u C? v?n An ninh Qu?c gia M? ti?t l? là s? th?t thì tr?ng tâm c?a ông Trump ??n thu?n ch? là thu hút s? chú ý, khi ông luôn mu?n bi?t có bao nhiêu phóng viên s? tham d? cu?c h?p báo sau h?i ngh?.Should you have just about any issues relating to in which in addition to how you can utilize k?t qu? bóng ?á vô ??ch qu?c gia pháp, you'll be able to e mail us in the website.