Comentários do leitor

Messi B? Ch?n ??ng, Barca V?n Ti?n Sát 'ngai Vàng'

por Hai Bate (2020-07-01)


Có l? do ?ã bung h?t s?c trong tr?n ??u v?i Manchester United (M.U) ? Champions League gi?a tu?n qua nên c? Lionel Messi và Luis Suarez ??u t? ra khá n?ng n? trong tr?n ??u này. Trong ?ó, ti?n ??o Lionel Messi ?ã sút h?ng 2 qu? ?á ph?t tr?c ti?p s? tr??ng. ??u tiên là phút th? 10, Barca ???c h??ng qu? ?á ph?t tr?c ti?p cách khung thành c?a th? môn Geronimo Rulli (Real Sociedad) kho?ng 22m, Messi th?c hi?n cú ?á trúng hàng rào. Sau ?ó ? phút 27, Barca l?i có qu? ?á ph?t chính di?n ? kho?ng cách 18m v?i góc sút r?t r?ng nh?ng Messi l?i sút bóng lên nóc khung g? c?a Geronimo Rulli. Ngoài 2 cú sút ph?t h?ng ?n, Messi c?ng có nhi?u tình hu?ng x? lý bóng không t?t khi?n c? h?i c?a ??i nhà b? trôi qua. Còn Suarez c?ng ch?ng khá h?n v?i b??c chân n?ng n? và kh? n?ng x? lý thi?u s? tinh t?.


S? u? o?i c?a b? ?ôi này ?ã khi?n l?i ?á c?a Barca không còn r?c l?a dù h? v?n gi? ?u th? v? th?i gian ki?m soát bóng v?i 51% nh?ng ch? có 4 cú sút trúng ?ích so v?i 3 c?a Real Sociedad. Và ph?i nh? ??n tình hu?ng c? ??nh, Barca m?i có bàn th?ng. V?i k?t qu? này, Barca v?n d?n ??u b?ng x?p h?ng v?i 77 ?i?m, h?n 9 ?i?m so v?i ??i x?p th? hai Atletico Madrid, trong khi La Liga ch? còn có 5 vòng n?a là k?t thúc. Trong 5 tr?n ??u còn l?i c?a mùa gi?i, Barca ??u g?p nh?ng ??i th? không m?y ti?ng t?m là Alaves, Levante, Celta Vigo, Getafe và Eibar. Ronaldo Trung Qu?c' ?i vào l?ch s? La Liga TTO - V?i bàn th?ng ghi ???c trong tr?n Espanyol ?á b?i Real Valladolid 3-1 trên sân nhà RCDE ?êm 2-3 ? vòng 26 Gi?i vô ??ch Tây Ban Nha (La Liga), ti?n ??o Wu Lei ?ã ?i vào l?ch s? v?i t? cách c?u th? Trung Qu?c ??u tiên "n? súng" ? gi?i này.


Và cái tên nhi?u kh? n?ng nh?t trong vi?c thay th? HLV Miura là Nguy?n H?u Th?ng, ng??i ???c cho là ?ã có nh?ng ti?p xúc v?i m?t vài quan ch?c hàng ??u c?a VFF, ngay tr??c khi VFF chính th?c công b? quy?t ??nh sa th?i HLV Miura. Nguy?n H?u Th?ng c?ng là m?t trong nh?ng cái tên n?i ti?ng nh?t c?a th? h? vàng tr??c ?ây, t?ng mang b?ng th? quân c?a ??i tuy?n qu?c gia. Tuy nhiên, ?? H?u Th?ng thành công gi?ng nh? ??i th? ngày nào trong s?c áo ??i tuy?n nh? Kiatisuk ?ang làm ???c v?i bóng ?á Thái Lan, thì c?n r?t nhi?u y?u t? ph?i song hành ??ng b?. ??u tiên là m?i quan h? gi?a VFF và HLV n?i ? ??i tuy?n. Lâu nay, HLV n?i không có nh?ng l?i th? nh? các HLV ngo?i, ngoài m?i quan h? qu?c t? ?? có th? liên h? s?p ??t các chuy?n t?p hu?n, còn là m?i quan h? t?i ch? v?i VFF.


Trong khi VFF xem các HLV ngo?i nh? ??i tác, cho h? toàn quy?n quy?t ??nh v? chuyên môn c?ng nh? toàn quy?n lên các k? ho?ch t?p hu?n, thì m?i quan h? gi?a VFF và các HLV n?i, th?i Phan Thanh Hùng hay Hoàng V?n Phúc ch? ??n gi?n d?ng ? m?c ông ch? và ng??i làm thuê. Th? ??n là khâu ??nh h??ng, chi?n l??c c? th? c?a VFF cho các ??i tuy?n và các HLV ? ??i tuy?n c?ng không rõ ràng. Ví d? nh? d??i th?i HLV Miura v?a r?i, ng??i ta c?ng không rõ là VFF th?c s? mu?n gì ? ??i tuy?n? ??n lúc HLV Miura b? m?t b? ph?n ng??i xem ph?n ?ng, th?m chí b? m?t ít v? ? VFF gây s?c ép, VFF l?i g?p rút sa th?i ông này, cho dù ông Miura ch?a h? làm h?ng ch? tiêu nào mà L?B? Vi?t Nam ??t ra cho ông.Should you cherished this post as well as you desire to get more details about tin t?c th? thao 24 gi? qua i implore you to pay a visit to our own site.