Comentários do leitor

Cùng V?i T?m Lòng H??ng Thi?n

por Ginger Proeschel (2020-06-27)


Sáng nay (29/12), Nhà ??u giá Ngh? thu?t Ch?n - 63 Hàm Long, Hoàn Ki?m, Hà N?i ?ã t? ch?c phiên ??u giá s? 29. H?i t? trong phiên ??u giá s? 29 là 25 tác ph?m h?i h?a chia thành hai m?ng chính g?m: Nh?ng ?? tài g?n g?i v?i h?i th? cu?c s?ng xung quanh cùng lo?t tranh v? v? phong c?nh, thi?u n?, t?nh v?t và hoa. Bên c?nh ?ó là làn gió m?i t? m? thu?t ???ng ??i mang h?i h??ng tr?u t??ng, tri?t lý ph?t giáo và hoài c?. ??c bi?t, t?i phiên ??u giá này, tác ph?m "Ng??i th?y c?a tôi" ???c h?a s? Tr?n Th? V?nh v? chân dung hu?n luy?n viên Park Hang Seo vào n?m 2018 ?ã ???c ??u giá t? thi?n ?ng h? cho Qu? T?m lòng Vi?t, ?ài THVN. Sau m?t n?m thu?c s? h?u và hoàn thành s? m?nh v?n hóa, g?n k?t c?a mình t?i Swisstouches La Luna Resort b?c tranh ?ã tr? l?i Ch?n và ti?p t?c hành trình t? thi?n c?a mình trong phiên ??u giá ngày hôm nay.


Cùng v?i t?m lòng h??ng thi?n, anh Nguy?n Phan Huy Khôi - Ch? t?ch công ty TNHH ??u t? B?o Ninh ?ã ?ng h? thêm và làm tròn s? ti?n thi?n nguy?n là 500,000,000 ??ng. Toàn b? s? ti?n s? ???c chuy?n t?i Qu? T?m lòng Vi?t - ?ài Truy?n hình Vi?t Nam ?? th?c hi?n các ho?t ??ng thi?n nguy?n giúp ?? c?ng ??ng. Ông Nguy?n Phan Huy Khôi - Ch? t?ch công ty TNHH ??u t? B?o Ninh.


Chia s? t?i bu?i ??u giá, anh Nguy?n Phan Huy Khôi cho bi?t: "Trong nh?ng n?m g?n ?ây, HLV Park Hang Seo ?ã giúp cho ??i tuy?n Bóng ?á Vi?t Nam ??t ???c nhi?u thành tích cao trong các gi?i ??u và nâng t?m Bóng ?á Vi?t Nam trong m?t b?n bè qu?c t?. Chính vì v?y, tôi mua b?c tranh "Ng??i th?y c?a tôi" v?i tinh th?n c? v?, ?ng h? th? thao n??c nhà nói chung và Bóng ?á Vi?t Nam nói riêng. Bên c?nh ?ó, b?c tranh v? th?y Park ???c ??u giá v?i ý ngh?a t? thi?n, ?ng h? cho nh?ng hoàn c?nh, s? ph?n còn g?p nhi?u khó kh?n thông qua Qu? T?m lòng Vi?t. ?i?u ?ó có ý ngh?a nhân v?n r?t l?n và tôi có ni?m tin vào tính minh b?ch, b? máy ho?t ??ng c?a Qu? T?m lòng Vi?t". Bà Nguy?n Th? Hoàng Ph??ng, Phó T?ng G? T?ng công ty Truy?n hình Cáp Vi?t Nam, Phó tr??ng Ban Truy?n thông Qu? T?m lòng Vi?t. Bà Nguy?n Th? Hoàng Ph??ng, Phó T?ng G? T?ng công ty Truy?n hình Cáp Vi?t Nam, Phó tr??ng Ban Truy?n thông Qu? T?m lòng Vi?t ?ã g?i l?i c?m ?n t?i Nhà ??u giá Ngh? thu?t Ch?n và anh Nguy?n Phan Huy Khôi ?ã tin t??ng ??ng hành cùng Qu? T?m lòng Vi?t và dành tình c?m c?a mình t?i nh?ng m?nh ??i khó kh?n. M?t s? hình ?nh khác t?i bu?i ??u giá. M?i quý ??c gi? theo dõi các ch??ng trình ?ã phát sóng c?a ?ài Truy?n hình Vi?t Nam trên TV Online! C?m sao chép d??i m?i hình th?c n?u không có s? ch?p thu?n b?ng v?n b?n.


Chúng tôi c?n k?t h?p gi?a ??u t? nhà n??c và ??u t? doanh nghi?p ?? c?i thi?n c? s? v?t ch?t k? thu?t ph?c v? thi ??u bóng ?á ??nh cao, khuy?n khích các t? ch?c kinh t?, t? nhân tham gia ?ào t?o và cung c?p c?u th? bóng ?á cho các câu l?c b? gi?ng nh? mô hình c?a Trung tâm ?ào t?o bóng ?á tr? PVF hay H?c vi?n bóng ?á Hoàng Anh Gia Lai… L?p k? ho?ch cho t??ng lai là y?u t? c?n thi?t ?? duy trì s? thành công m?t cách ?n ??nh. VFF ?ang th?c hi?n ?i?u này nh? th? nào? Vi?c ??u tiên là chúng tôi c?n ti?p t?c xây d?ng và nâng cao giá tr? th??ng hi?u c?a các ??i tuy?n qu?c gia, các câu l?c b?, các gi?i chuyên nghi?p qu?c gia, huy ??ng các ngu?n l?c ?? ??m b?o tài chính ?n ??nh ph?c ph?c các ??i tuy?n t?p hu?n và thi ??u nâng cao trình ??.


Bên c?nh ?ó, chúng tôi c?ng s? ti?p t?c m? r?ng quan h? h?p tác nh?m tranh th? s? h? tr? t? các Liên ?oàn có trình ?? bóng ?á phát tri?n, ??ng th?i n? l?c ??ng cai nhi?u gi?i ??u qu?c t? c?a AFC ?? giúp nâng cao trình ?? th? h? c?u th? r?t t?t hi?n t?i. Ngoài ra, chúng tôi s? ti?p t?c ph?i h?p ch?t ch? v?i c? quan qu?n lý nhà n??c trong vi?c h? tr? các câu l?c b? trong n??c k?t n?i v?i các H?c vi?n bóng ?á c?a các qu?c gia phát tri?n, m? r?ng h?p tác phát tri?n bóng ?á tr?, h?c h?i mô hình phát tri?n c?a bóng ?á chuyên nghi?p các n??c. Chi?n l??c ??u t? dài h?n cho bóng ?á tr? ?ang là kim ch? nam trong ho?t ??ng phát tri?n bóng ?á và nâng cao ch?t l??ng cho các ??i tuy?n c?a VFF. VFF có coi Liên ?oàn nào là mô hình c?n h?c h?i không?The_thao_tin_tuc_HD.pngShould you loved this information and you would love to receive more information regarding xem tin bong da ngoai hang anh assure visit our own website.