Comentários do leitor

Giá c?a ?àn h??ng tr?ng

por Sherlene Dicks (2020-05-15)


Bán gi?ng ?àn h??ng tr?ng. Nh? bà con c?ng ?ã bi?t gi?ng ?àn h??ng tr?ng là m?t cây tr?ng c?n cây thân ch? ?? có th? phát tri?n và t?n t?i.
Hi?n nay, có r?t nhi?u nh?ng c? s? cung c?p gi?ng ?àn h??ng uy tín. Chúng tôi t? hào là m?t trong nh?ng c? s? ?ó ?? cung c?p nh?ng gi?ng ?àn h??ng t?t nh?t cho bà con có th? canh tác.
Ti?m n?ng kinh t? c?a gi?ng ?àn h??ng t?i Vi?t Nam.
Cây ?àn h??ng có kh? n?ng thích nghi cao v?i môi tr??ng Vi?t Nam. Chính vì lý do ?ó cây ?àn h??ng ???c bà con trên kh?p vùng mi?n t? qu?c ??u t? ?? phát tri?n kinh t?.
+ Làm trà: Lá là ng?n c?a ?àn h??ng có th? s? d?ng ?? làm trà thay th? cho trà xanh
+ Làm nhang: ban giong dan huong b?t g? ?àn h??ng có th? dùng ?? làm nhan thay cho qu? nh? truy?n th?ng
+ Làm n??c hoa: tinh d?u ?àn h??ng có mùi ??c tr?ng và mang v? ?m. Vì th? n??c hoa ?àn h??ng là m?t trong s? nh?ng lo?i n??c hoa m?c ti?n nh?t hi?n nay.
S?n ph?m c?a ?àn h??ng sau này ai s? thu mua.
V??n ??m V?n Hi?n s? giúp bà con v? ??u ra c?a s?n ph?m. ?? bi?t chi ti?t h?n bà con có th? liên h?: 0914.599.143
Mu?n th?y trang tr?i ?àn h??ng tr?ng thì làm nh? th? nào?
C? s? V?n Hi?n t?i: 89 Nguy?n L??ng B?ng luôn chào ?ón bà con ??n tham quan c?ng nh? bàn lu?n ?? cùng ?i ??n m?t h??ng m?i. Phát tri?n cây ?àn h??ng ngay t?i gia ?ình c?a mình!
S? ?i?n tho?i: 0914.599.143 (Hi?n) 0344.336.283 (My)