Comentários do leitor

N?i bán gi?ng ?àn h??ng

por Alfonzo Bello (2020-05-13)


N?i bán gi?ng ?àn h??ng. Nh? bà con c?ng ?ã bi?t gi?ng ?àn h??ng tr?ng là m?t cây tr?ng C?n c?ng sinh v?i m?t cây khác ?? có th? phát tri?n và t?n t?i.
Hi?n nay, cay dan huong trang có r?t nhi?u nh?ng c? s? cung c?p gi?ng ?àn h??ng uy tín. Chúng tôi t? hào là m?t trong nh?ng c? s? ?ó ?? cung c?p nh?ng gi?ng ?àn h??ng t?t nh?t cho bà con có th? canh tác.
Ti?m n?ng kinh t? c?a gi?ng ?àn h??ng t?i Vi?t Nam.
Tr?ng cây ?àn h??ng bà con có th? t?n d?ng ???c nhi?u th?. Chính vì lý do ?ó cây ?àn h??ng ???c bà con trên kh?p vùng mi?n t? qu?c ??u t? ?? phát tri?n kinh t?.
+ Làm trà: Lá là ng?n c?a ?àn h??ng có th? s? d?ng ?? làm trà thay th? cho trà xanh
+ Làm nhang: b?t g? ?àn h??ng có th? dùng ?? làm nhan thay cho qu? nh? truy?n th?ng
+ Làm n??c hoa: tinh d?u ?àn h??ng có mùi ??c tr?ng và mang v? ?m. Vì th? n??c hoa ?àn h??ng là m?t trong s? nh?ng lo?i n??c hoa m?c ti?n nh?t hi?n nay.
S?n ph?m c?a ?àn h??ng sau này ai s? thu mua.
V??n ??m V?n Hi?n s? giúp bà con v? ??u ra c?a s?n ph?m. ?? bi?t chi ti?t h?n bà con có th? liên h?: 0914.599.143
Làm sao ?? phân bi?t ???c ?àn h??ng tr?ng
C? s? V?n Hi?n t?i: 89 Nguy?n L??ng B?ng luôn chào ?ón bà con ??n tham quan c?ng nh? bàn lu?n ?? cùng ?i ??n m?t h??ng m?i. Phát tri?n cây ?àn h??ng ngay t?i gia ?ình c?a mình!
S? ?i?n tho?i: 0914.599.143 (Hi?n) 0344.336.283 (My)