Comentários do leitor

hoa t??i h?i an

por Evie Glockner (2020-04-29)


image.php?image=b20iuliana020.jpg&dl=1Shop hoa t??i H?i An cung c?p d?ch v? ??t hoa t??i chuyên nghi?p, giao ??n t?n n?i ng??i nh?n. Có ?a d?ng ki?u hoa theo ch? ?? nh?: hoa chúc m?ng sinh nh?t, hoa khai tr??ng, hoa c??i, hoa tang l? … v?i ?a d?ng các lo?i hoa, l?i c?m hoa theo ki?u ph??ng tây. Quý khách s? c?m th?y hài lòng khi ??t hoa t?i c?a hàng chúng tôi.
Chúng tôi ?ã nh?p hoa t? nh?ng v?a l?n nh?t t? M? , Thái Lan, ??c .. Nên hoa c?a chúng tôi r?t ??p và ch?t l??ng, ??m b?o ng??i nh?n s? r?t b?t ng? và h?nh phúc. T?ng bó hoa nh?p kh?u ??p ??n ng??i thân c?a b?n v?i thông ?i?p yêu th??ng và g?n bó v?i nhau lâu dài và b?n v?ng.
Ti?m hoa t??i H?i An chúng tôi có ??i ng? nhân viên c?m hoa chuyên nghi?p, ???c ?ào t?o bài b?n. Luôn luôn c?p nh?t nh?ng m?u m?i theo xu h??ng hi?n nay. ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a khách hàng. N?u quý khách m?u riêng ?ã s?u t?p t? trên m?ng thì quý khách vui lòng g?i m?u cho chúng tôi ?? chúng tôi báo giá và thi?t k? ?úng theo yêu c?u t? khách hàng
C?a hàng hoa t??i H?i An t?a l?c ngay trung tâm ph? c? H?i An, ti?n l?i cho quý khách ghé c?a hàng ?? ??t hoa tr?c ti?p. Ngoài vi?c ??t hàng tr?c ti?p t?i c?a hàng, quý khách có th? ??t hoa online, chúng tôi s? giao hoa t?n n?i mi?n phí ??n t?n n?i ng??i nh?n. Quý khách ? xa ho?c ? n??c ngoài ?ang có nhu c?u t?ng hoa cho ng??i thân ? H?i An. Quý khách ch? c?n liên h? v?i shop qua ?i?n tho?i, Zalo ho?c Facebook là ?ã ??t hoa ???c r?i ??y ?.
Shop hoa t??i H?i An s? d?ng 100% hoa t??i ?? t?o ra nh?ng bó hoa ??p nh?t, chuyên nghi?p. C?a hàng hoa t??i H?i An có nh?n bó và c?m hoa theo yêu c?u c?a khách hàng
V?i m?c giá t??ng ??i t?t, th?p h?n so v?i các shop hoa trên th? tr??ng, tuy giá giá không cao nh?ng ch?t l??ng hoa v?n không thay ??i. Luôn t??i xanh và xanh m??t.
Ngoài vi?c thanh toán b?ng ti?n m?t tr?c ti?p t?i c?a hàng, chúng tôi có ?a d?ng các c?ng thanh toán nh?: chuy?n kho?n ngân hàng, Momo. N?u quý khách ?ang ? n??c ngoài thì có th? thanh toán cho chúng tôi thông qua Paypal
Quý khách có th? tham kh?o các nh?n xét tích c?c các khách hàng ?ã s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi tr??c ?ây. Là shop hoa hàng ??u H?i An, chúng tôi c?n bi?t ph?i làm gì ?? làm hài lòng t?t c? khách hàng c?a mình. C?a hàng hoa t??i ? H?i An cam k?t s? luôn luôn mang nh?ng giá tr? t?t ??p nh?t ??n v?i khách hàng.