Comentários do leitor

Mua hàng Amazon

por Mr Linh Ti?u Lan Linh (2020-08-30)


Mua s?m trang ph?c cho nh?ng d?p ??c bi?t, ??c bi?t là trong mùa l? có th? r?t khó kh?n. Có m?t nhu c?u s?p x?y ra ?? c? xát v?i m?t l??ng l?n ng??i mua s?m c?ng nh? ?i?u ki?n tiên quy?t là ph?i ch? ??i và x?p hàng r?t dài. Ngoài ra còn có nguy c? ??i phó v?i nh?ng nhân viên khó tính và khách hàng cáu k?nh; ch?a k? ??n th?i ti?t không t?t và tuy?t r?i dày ??c (n?u trong mùa L? T? ?n ho?c Giáng sinh). T?t c? nh?ng y?u t? này thúc ??y nhi?u ng??i chuy?n sang mua s?m tr?c tuy?n và tránh nh?ng b?t ti?n nh? v?y.

Amazon Sales Forecasts Keep Rising. It's 'the Sticky Nature of Online  Shopping.' - Barron's

Xem thêm :  mua hàng h? trên amazon basso

Mua s?m trang ph?c cho d?p ??c bi?t và trang ph?c tr?c tuy?n giúp khách hàng không ch? lái xe ??n và ?i t? các c?a hàng th?i trang. Nó c?ng giúp ng?n ng?a nh?ng b?t ti?n khác liên quan ??n mua s?m nh? nh?ng ?i?u ?ã ???c ?? c?p ? trên. Ph?n l?n, nó cho phép khách hàng ti?t ki?m th?i gian, ti?n b?c và công s?c trong khi tr?i nghi?m mua s?m t?t nh?t. Vì v?y, nó th?c s? ch?ng minh là th?c t? h?n ?? khám phá các c?a hàng tr?c tuy?n.

Bây gi?, ?? ?áp ?ng nhu c?u mùa l? h?i c?a b?n v?i vi?c mua s?m có t? ch?c và d? dàng, ?ây là m?t s? m?o b?n có th? mu?n xem xét:

Tham kh?o :  mua hàng amazon ship v? vi?t nam basso

N?u khái ni?m mua s?m tr?c tuy?n v?n còn m?i m? ??i v?i b?n, thì ?ây là ?i?u ??u tiên b?n c?n làm - l?p k? ho?ch tr??c cho m?i th?. Quy?t ??nh nh?ng gì b?n th?c s? mu?n mua và s? l??ng mua b?n nên th?c hi?n. B?n s? tìm th?y m?t lo?t các trang ph?c nhân d?p ??c bi?t g?n nh? vô t?n cho m?i ng??i ? m?i l?a tu?i và gi?i tính v?i nhi?u màu s?c, kích c?, ki?u dáng và giá c? khác nhau. Trên th?c t?, b?n có th? s? b? choáng ng?p khi nhìn th?y t?t c? nh?ng th? này. Trong tr??ng h?p nh? v?y, hãy chu?n b? danh sách nh?ng th? b?n th?c s? c?n mua s?m và t?p trung vào nh?ng m?t hàng này. ??m b?o r?ng b?n c?ng quy?t ??nh ngân sách cho t?ng s?n ph?m b?n mu?n mua tr?c tuy?n.

Infographic: Over Half of Consumers Start Their Online Shopping on Amazon

Xem thêm : https://basso.vn/cach-mua-hang-tren-amazon.html

Cho phép ?? th?i gian v?n chuy?n s?n ph?m. M?t s? c?a hàng tr?c tuy?n có các m?t hàng s?n sàng giao hàng trong khi nh?ng c?a hàng khác thì không. M?t s? c?a hàng có th?i gian giao hàng 3 ngày trong khi nh?ng c?a hàng khác có ch??ng trình giao hàng 7 ngày. Trong tr??ng h?p này, hãy ??c chính sách giao hàng c?a c?a hàng tr?c tuy?n ?? b?n bi?t th?i ?i?m mong ??i s?n ph?m c?a mình. N?u có th?, hãy ??t hàng ít nh?t hai tu?n tr??c khi b?n th?c s? s? d?ng chúng, ??c bi?t là khi mua s?m vào các mùa cao ?i?m nh? Giáng sinh.