Comentários do leitor

gvpnj

por gv pnj (2020-07-07)

Em resposta a gvpq

Sau khi phá m?c 50 tri?u ??ng/l??ng chi?u qua, giá vàng trong n??c sáng nay ti?p t?c t?ng m?nh thêm t? 130.000 - 200.000 ??ng/l??ng, chênh l?ch gi?a giá mua - bán ???c n?i r?ng.

xem bi?u ?? giá vàng 18k pnj

T?i th? tr??ng vàng trong n??c, sau khi t?ng 140.000 ??ng/l??ng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC c?a Công ty Vàng b?c ?á quý Sài Gòn m? c?a sáng nay ngày 7/7 t?i Hà N?i ?ã t?ng thêm 130.000 ??ng/l??ng chi?u mua vào và 200.000 ??ng/l??ng chi?u bán ra, hi?n niêm y?t t?i m?c 49,77 – 50,24 tri?u ??ng/l??ng (mua vào - bán ra).

xem bi?u ?? giá vàng 10k pnj

Còn t?i th? tr??ng TP.HCM, giá vàng SJC niêm y?t ? m?c 49,77 - 50,22 tri?u ??ng/l??ng. Nh? v?y, chênh l?ch gi?a giá mua vào và bán ra t?ng lên 450.000 - 470.000 ??ng/l??ng.

xem bi?u ?? b?ng giá vàng pnj

Th??ng hi?u vàng R?ng Th?ng Long c?a B?o Tín Minh Châu tính ??n ??u gi? sáng nay t?ng 150.000 ??ng/l??ng, hi?n ??ng ? m?c 49,38 - 49,98 tri?u ??ng/l??ng (mua vào - bán ra). Chênh l?ch gi?a giá mua và giá bán là 600.000 ??ng/l??ng.

xem bi?u ?? gia vang pnj

Trên th? tr??ng vàng th? gi?i, giá vàng giao ngay ch?t phiên ?êm qua t?i M? t?ng 10,7 USD lên 1.785,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng gi?m nh? xu?ng g?n 1.783 USD/ounce. Giá vàng t??ng lai giao tháng 8 trên sàn Comex New York gi?m 0,9 USD xu?ng 1.792,6 USD/ounce.

gia vang pnj phu nhuan hom nay bieudogiavang

Nh? v?y, giá vàng SJC trong n??c ?ang cao h?n giá vàng th? gi?i 500.000 - 950.000 ??ng/l??ng.

Giá vàng th? gi?i phiên ngày th? Hai ti?p t?c t?ng khi nhu c?u trú ?n vào kim lo?i quý ngày m?t l?n, b?i tình hình d?ch Covid-19 t?i M? cùng nhi?u n?i khác trên th? gi?i ?ang r?i vào m?t làn sóng bùng phát th? 2, khi s? ca nhi?m m?i ngày ??u t?ng lên.

 

Trong m?t phân tích m?i, V?n phòng Ngân sách Qu?c h?i (CBO) c?a M? c?nh báo, Covid-19 s? làm gi?m trong s?n l??ng kinh t? M? tích l?y trong 10 n?m t?i, t??ng ???ng 3% GDP trong th?p k? này. Không tính ??n l?m phát, thi?t h?i t?ng c?ng kho?ng 15.700 t? USD, t??ng ???ng 5,3% GDP.

 

T?i th? tr??ng ngo?i h?i, ch? s? US Dollar Index (DXY) m? c?a sáng nay ??ng ? m?c 96,78 ?i?m.

T? giá trung tâm ngày hôm nay ngày 7/7 ???c Ngân hàng Nhà n??c công b? là 23.222 ??ng, gi?m 5 ??ng so v?i ngày hôm qua. Biên ?? dao ??ng c?a t? giá USD ? m?c 22.545 - 23.916 ??ng/USD.

 

 

T? giá tham kh?o t?i S? giao d?ch Ngân hàng Nhà n??c sáng nay niêm y?t ? m?c 23.175 - 23.650 ??ng/USD.

 

T? giá USD t?i m?t s? ngân hàng th??ng m?i l?n nh? VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… ?ã g?n nh? không có thay ??i nào so v?i cu?i ngày hôm qua, hi?n giao d?ch quanh m?c 23.100 - 23.280 ??ng/USD.

 

Sáng nay t?i th? tr??ng Hà N?i, giá USD t? do mua vào kho?ng 23.190 ??ng/USD và bán ra là 23.220 ??ng/USD.

Giá vàng v??t 50 tri?u ??ng/l??ng

Giá vàng hôm nay 8/7 trên th? tr??ng th? gi?i ti?p t?c t?ng nhanh sau nh?ng phiên t?ng v?t và lên sát ??nh cao l?ch s? ghi nh?n h?i cu?i 2011. Giá vàng trong n??c t?ng ti?p sau khi ghi nh?n ??nh cao l?ch s? trên 50 tri?u ??ng/l??ng.

?êm 7/7 (gi? Vi?t Nam), giá vàng th? gi?i giao ngay ??ng quanh ng??ng 1.794 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 n?m 2020 trên sàn Comex New York ? m?c 1.807 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao h?n 39,8% (511 USD/ounce) so v?i ??u n?m 2019. Vàng th? gi?i quy ??i theo giá USD ngân hàng có giá 50,8 tri?u ??ng/l??ng, ch?a tính thu? và phí, cao h?n 600 nghìn ??ng so v?i giá vàng trong n??c.

Vàng th? gi?i ti?p t?c t?ng nhanh sau nh?ng phiên t?ng v?t và lên sát ??nh cao l?ch s? ghi nh?n h?i cu?i 2011. Giá vàng trong n??c t?ng ti?p sau khi ghi nh?n ??nh cao l?ch s? trên 50 tri?u ??ng/l??ng.

Giá vàng th? gi?i t?ng trong b?i c?nh th? tr??ng ch?ng khoán châu Á và M? ?i?u ch?nh sau nhi?u phiên t?ng liên ti?p. Ch?ng khoán M? gi?m và ch?m d?t chu?i 5 phiên t?ng liên ti?p sau khi các c? phi?u d?u khí và tài chính quay ??u gi?m m?nh.

Giá d?u th? gi?i gi?m nhanh là y?u t? kéo giá c? phi?u ngành này ?i xu?ng. Gi?i ??u t? lo ng?i n?n kinh t? s? ch?m h?i ph?c khi mà ??i d?ch Covid-19 ngày càng di?n bi?n x?u h?n, trong khi th? gi?i ch?a có vaccine.

Tr??c ?ó, ch?ng khoán châu Á ph?n l?n gi?m ?i?m trong b?i c?nh gi?i ??u t? lo ng?i v? di?n bi?n khó l??ng c?a ??i d?ch Covid-19 khi s? ca nhi?m m?i không ng?ng t?ng m?nh trên toàn c?u. S? ng??i m?c ?ã lên t?i h?n 11,7 tri?u ca, trong ?ó có h?n 540.000 ca t? vong.

Vàng ti?p t?c tr? l?i thành tài s?n trú ?n an toàn b?c nh?t trong lúc này khi mà các TTCK có d?u hi?u ?i?u ch?nh.

Giá vàng còn t?ng m?nh do nhi?u d? báo cho r?ng ?à ph?c h?i kinh t? Trung Qu?c có th? y?u h?n trong n?a cu?i n?m 2020 sau khi n?n kinh t? n??c này b?t lên m?nh m? t? các m?c th?p h?i ??u n?m.

Trung Qu?c rõ ràng ?ã nhanh chóng thoát kh?i ??i d?ch Covid-19. Các s? li?u trong nh?ng tháng g?n ?ây cho th?y n?n kinh t? n??c này h?i ph?c nhanh. Tuy nhiên, tri?n v?ng s?p t?i kém rõ ràng h?n.Respostas

dj

por gv dj (2020-07-10)

Giá vàng trong n??c m? c?a phiên giao d?ch sáng nay ???c T?p ?oàn vàng b?c ?á quý Doji niêm y?t ? m?c:  50,25 - 50,55 tri?u ??ng/l??ng (mua vào – bán ra), gi? nguyên ? chi?u mua vào và gi?m 100.000... Ler mais