Comentários do leitor

BTMC

por BT MC (2020-06-24)

Em resposta a nice

T?i th? tr??ng vàng trong n??c, sau khi t?ng 130.000 ??ng/l??ng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC c?a Công ty Vàng b?c ?á quý Sài Gòn m? c?a sáng nay ngày 24/6 t?i Hà N?i ?ã t?ng thêm 120.000 ??ng/l??ng chi?u mua vào và 150.000 ??ng/l??ng chi?u bán ra, hi?n niêm y?t t?i m?c 48,80 – 49,20 tri?u ??ng/l??ng (mua vào - bán ra).

bieudogiavang — Tìm hi?u v? vàng b?o tín minh châu

Còn t?i th? tr??ng TP.HCM, giá vàng SJC niêm y?t ? m?c 48,80 – 49,18 tri?u ??ng/l??ng.

Th??ng hi?u vàng R?ng Th?ng Long c?a B?o Tín Minh Châu tính ??n ??u gi? sáng nay t?ng 370.000 ??ng/l??ng chi?u mua vào và 420.000 ??ng/l??ng chi?u bán ra so v?i cu?i ngày hôm qua, hi?n ??ng ? m?c 48,86 – 49,46 tri?u ??ng/l??ng (mua vào - bán ra).

Trên th? tr??ng vàng th? gi?i, giá vàng giao ngay ch?t phiên ?êm qua t?i M? t?ng 13,2 USD lên 1.767,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng v?t lên ch?m 1.775 USD/ounce, tr??c khi h? nhi?t v? d??i 1.770 USD/ounce. Giá vàng t??ng lai giao tháng 8 trên sàn Comex New York t?ng 4,3 USD lên 1.786,3 USD/ounce.

Mua vang than tai tai Bao Tin Minh Chau

Giá vàng th? gi?i phiên ngày th? Ba ti?p t?c leo cao và ti?m c?n vùng ??nh 8 n?m qua do nhu c?u trú ?n tài sàn gia t?ng, trong b?i c?nh ??i d?ch Covid-19 ???c WHO nh?n ??nh r?ng v?n ?ang lây lan r?t nhanh.

Giá vàng còn ???c h? tr? b?i d? li?u m?i cho th?y ch? s? PMI trong l?nh v?c s?n xu?t trong tháng 6 c?a M? gi?m xu?ng 49,6 ?i?m, t?ng m?nh so v?i m?c 39,8 ?i?m trong tháng 5 nh?ng th?p h?n m?c k? v?ng 50 ?i?m.

B?o Tín Minh Châu khuy?n m?i d?p sinh nh?t hàng n?m

T?i th? tr??ng ngo?i h?i, ch? s? US Dollar Index (DXY) m? c?a sáng nay ??ng ? m?c 96,62 ?i?m.

T? giá trung tâm ngày hôm nay ngày 24/6 ???c Ngân hàng Nhà n??c công b? là 23.241 ??ng, gi?m 13 ??ng so v?i ngày hôm qua. Biên ?? dao ??ng c?a t? giá USD ? m?c 22.531 - 23.925 ??ng/USD.

B?o Tín Minh Châu – ??ng c?p vàng Vi?t V?i b? dày 25 n?m vun ??p và l?n m?nh

T? giá tham kh?o t?i S? giao d?ch Ngân hàng Nhà n??c sáng nay niêm y?t ? m?c 23.175 - 23.650 ??ng/USD.

T? giá USD t?i m?t s? ngân hàng th??ng m?i l?n nh? VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… ?ã g?n nh? không ??i so v?i cu?i ngày hôm qua, hi?n giao d?ch quanh m?c 23.120 - 23.300 ??ng/USD.

Sáng nay t?i th? tr??ng Hà N?i, giá USD t? do mua vào kho?ng 23.190 ??ng/USD và bán ra là 23.220 ??ng/USD.

Có nên ??u t? vàng b?o tín minh châu hay không

Giá vàng ?ã t?ng g?n 16% trong n?m nay, tr??c các bi?n pháp kích thích ???c ??a ra trên toàn c?u, vì vàng v?n ???c xem là m?t bi?n pháp phòng tr? r?i ro tr??c l?m phát và s? m?t giá c?a ??ng ti?n.

Phiên này, ??ng USD gi?m 0,5% so v?i r? các ??ng ti?n ch? ch?t khác, t? ?ó khi?n vàng tr? nên r? h?n ??i v?i ng??i mua n?m gi? các ??ng ti?n khác.

L??ng vàng do qu? giao d?ch vàng l?n nh?t th? gi?i SPDR Gold Trust n?m gi? ?ã t?ng 0,58% lên 1.166,04 t?n trong phiên ??u tu?n này, m?c cao nh?t k? t? tháng 4/2013.            

Trên th? tr??ng các kim lo?i quý khác, trong phiên 23/6, giá b?ch kim t?ng 0,8% lên 828,73 USD/ounce, trong khi giá b?c t?ng 0,6% lên 17,93 USD/ounce.

T? giá trung tâm gi?m 13 ??ng, Nhân dân t? t?ng nh?

T? giá trung tâm gi?a ??ng Vi?t Nam (VND) và ?ô la M? (USD) sáng 24/6 ???c Ngân hàng Nhà n??c công b? ? m?c 23.228 VND/USD, gi?m 13 ??ng so v?i hôm qua.

V?i biên ?? +/-3% ?ang ???c áp d?ng, t? giá tr?n mà các ngân hàng áp d?ng hôm nay là 23.925 VND/USD và t? giá sàn là 22.531 VND/USD.

 

 Respostas

gvpq

por gv pq (2020-07-02)

T?i 14h30' ngày 22/6, giá vàng mi?ng trong n??c ???c T?p ?oàn Vàng b?c ?á quý Doji niêm y?t ? m?c: 48,650 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,830 tri?u ??ng/l??ng (bán ra). Công ty vàng b?c ?á quý Sài Gòn... Ler mais