Comentários do leitor

Cách ch?a xu?t tinh s?m

por Ruthie Goninan (2020-08-14)


tinh-trung-yeu.jpgCách ch?a xu?t tinh s?m; thu?c ch?ng xu?t tinh s?m. Tr? xu?t tinh s?m hi?u qu?. Là nh?ng n?i dung s? có trong bài vi?t sau.
Cách ch?a xu?t tinh s?m
Xu?t tinh s?m là hi?n t??ng nam gi?i không ki?m soát ???c vi?c ??t c?c khoái và xu?t tinh theo mong mu?n c?a b?n thân. Nói cách khác, ?ây là hi?n t??ng nam gi?i xu?t tinh khi v?a m?i ho?c th?m chí ch?a ti?n hành giao h?p.
Th?i gian "yêu" trung bình c?a nam gi?i kh?e m?nh th??ng kéo dài trong kho?ng th?i gian 5-15 phút. Tuy nhiên, v?i nh?ng ng??i xu?t tinh s?m, https://thuoctangcuongsinhly.webflow.io/ th?i gian lâm tr?n ch? t? 1 – 2 phút. Cách ch?a xu?t tinh s?m nh? th? nào, hãy tìm hi?u ngay sau ?ây.
Xu?t tinh s?m - Nguyên nhân gây xu?t tinh s?m
Xu?t tinh s?m ngày càng tr? nên ph? bi?n, là tr? ng?i trong quan h? khi?n nam gi?i t? ti. Ngay sau ?âu là m?t s? nguyên nhân gây xu?t tinh s?m ? nam gi?i.
• Th? tr?ng: Nam gi?i có th? b? xu?t tinh s?m do ch?u áp l?c công vi?c kéo dài. Ngoài ra, tâm lý t? ti v? kh? n?ng c??ng c?ng c?a c?u nh?, c?ng khi?n nam gi?i b? xu?t tinh s?m.
• R??u bia, ch?t kích thích: R??u bia, ch?t kích thích ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a nam gi?i. Trong ?ó, có xu?t tinh s?m.
• Th? dâm: Nam gi?i có thói quen th? dâm nh?ng vì lo s? ng??i khác b?t g?p nên ??y nhanh quá trình. Lâu d?n s? hình thành thói quen xu?t tinh s?m.
• B?m sinh ho?c m?c b?nh nam khoa: Xu?t tinh s?m ? nam gi?i có th? do b?m sinh. Ho?c do các b?nh lý liên quan ??n d??ng v?t nh? viêm ni?u ??o, viêm tuy?n ti?n li?t…
• Ít ti?p xúc v?i n? gi?i: Nam gi?i ít ti?p xúc v?i n? gi?i th??ng d? b? ng?i ngùng, ho?c kích thích quá m?c khi quan h? tình d?c. Bên c?nh ?ó, vi?c thi?u ki?n th?c v? gi?i tính c?ng d? gây ra tri?u ch?ng xu?t tinh s?m.
Tr? xu?t tinh s?m - Ch?a xu?t tinh s?m khi quan h?
Xu?t tinh s?m khi?n nam gi?i t? tin m?i khi lâm tr?n, n? gi?i không ??t ???c c?c khoái. Nam gi?i có th? áp d?ng cách ch?a xu?t tinh s?m khi quan h? sau. Giúp nam gi?i kéo dài cu?c yêu, c?i thi?n cu?c s?ng v? ch?ng.
• Gi?m kích thích ngay khi có d?u hi?u lên ??nh: Khi quan h? tình d?c có d?u hi?u g?n lên ??nh, b?n c?n gi?m nh?p ?? kích thích ngay. Sau ?ó th?c hi?n ti?p theo nh?ng chuy?n ??ng cho t?i khi t?n h??ng c?m giác tho?i mái và xu?t tinh.
• Không v?i vàng: Trong quan h? tình d?c b?n c?ng không nên quá v?i vàng d? xu?t tinh s?m. Hãy yêu t? t? ?? cu?c vui ???c tr?n v?n nh?t.
• S? d?ng k? thu?t ng?ng- b?t ??u: Khi yêu, n? gi?i n?m l?y d??ng v?t ?? d??ng v?t c??ng c?ng ??n khi có c?m giác xu?t tinh thì d?ng ngay. Th?c hi?n 3 – 4 l?n tr??c khi lâm tr?n s? giúp nam gi?i không còn b? xu?t tinh s?m.
• Th? dâm tr??c khi lâm tr?n: Tr??c khi yêu thì nam gi?i nên th? dâm ??n khi xu?t tinh ?? ??t ???c khoái c?m. Vi?c ?ã ??t khoái c?m m?t l?n r?i nên l?n sau khi quan h? nam gi?i s? lâu xu?t tinh h?n.
• Dùng bao cao su: Khi ?eo bao cao su s? làm gi?m kích thích ?áng k? gi?a d??ng v?t và âm ??o. Giúp kéo dài cu?c yêu, ?? ?? làm c? hai ??t ???c khoái c?m nh?t ??nh.
Ch?a xu?t tinh s?m - Ch?a xu?t tinh s?m b?ng lá h?
Ch?a xu?t tinh s?m b?ng lá h? là m?t trong nh?ng bài thu?c dân gian v?m ???c l?u truy?n ??n nay. Theo ?ông y, lá h? có v? cay, h?i chua, tính ?m, mùi h?ng. Thích h?p cho nam gi?i trong vi?c b? th?n, tráng d??ng, t?ng c??ng sinh l?c, h? ?i?u tr? xu?t tinh s?m. Nam gi?i có th? áp d?ng m?t trong nh?ng cách sau ?? ch?a xu?t tinh s?m.
• U?ng tr?c ti?p: https://thuoctangcuongsinhly.webflow.io/ R?a s?ch lá h?, sau ?ó ép l?y n??c u?ng. Có tác d?ng trong vi?c ch?a xu?t tinh s?m, y?u sinh lí, di tinh, m?ng tinh.
• Làm món ?n hàng ngày: V?i nh?ng nam gi?i không th? u?ng tr?c ti?p lá h?, có th? ch? bi?n thành món ?n. Bao g?m: cháo lá h?, canh lá h? ??u ph?, các món xào lá h?…
Tr? b?nh xu?t tinh s?m - ?n gì ?? ch?ng xu?t tinh s?m?
?n u?ng c?ng là m?t trong nh?ng ph??ng pháp tr? b?nh xu?t tinh s?m. Ngoài lá h?, ?n gì ?? ch?ng xu?t tinh s?m không ph?i ai c?ng bi?t. ?? c?i thi?n kh? xu?t tinh s?m, nam gi?i có th? b? sung nh?ng th?c ph?m sau:
• Qu? chu?i: Chu?i không nh?ng giúp c? th? con ng??i b? sung n?ng l??ng nhanh chóng. Mà còn có công d?ng kích thích, ch?ng xu?t tinh s?m và kéo dài th?i gian quan h?.
• Cá bi?n: Cá bi?n là m?t th?c ph?m c??ng d??ng t? thiên nhiên r?t t?t nh? d??ng ch?t omega 3. Bên c?nh ?ó, cá bi?n giúp t?ng ch?t l??ng tinh trùng t?t h?n.
• Hàu bi?n: Trong hàu bi?n ch?a nhi?u k?m giúp c?i thi?n ch?c n?ng sinh lí ? nam gi?i hi?u qu?. Nó giúp s?n sinh tinh trùng nhi?u h?n, t?ng ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?.
• M?ng tây: M?ng tây ch?a nhi?u vitamin A, C, E, B6 và kali giúp c?i thi?n ham mu?n tình d?c. Gia t?ng s?c kh?e tình d?c và ??y lùi tình tr?ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i.
• Tr?ng cút: B? sung tr?ng cút trong ch? ?? ?n ?? gi?m xu?t tinh s?m. Giúp t?ng c??ng ham mu?n tình d?c và gia t?ng b?n l?nh ?àn ông.
• Cá h?i: Cá h?i ch?a nhi?u omega-3 và ch?t béo không bão hòa r?t t?t cho b?nh lý tim m?ch. Lo?i b? các ch?t nh?t trong máu, gia t?ng l?u l??ng máu t? ?ó c?i thi?n ch?c n?ng c??ng d??ng.
Ch?a tr? xu?t tinh s?m t?i nhà - Cách luy?n t?p ch?ng xu?t tinh s?m
Bên c?nh ch?a xu?t tinh s?m b?ng ?n u?ng, nam gi?i có th? áp d?ng cách luy?n t?p ch?ng xu?t tinh s?m. Vi?c luy?n t?p c?ng là ph??ng pháp ch?a tr? xu?t tinh s?m t?i nhà vô cùng hi?u qu?.
• Bài t?p Kegel: ?ây là ph??ng pháp luy?n t?p cho nhóm c? mu c?t. Nhóm c? này có tác ??ng ??n h? ni?u sinh d?c có th? ki?m soát s? xu?t tinh. Nam gi?i c?n th?c hi?n bài t?p Kegel hàng ngày ?? có hi?u qu? t?t nh?t.
• Yoga: Yoga có khi?n nam gi?i có th? t? mình ?i?u khi?n s? xu?t tinh, ki?m soát c?ng th?ng. Bên c?nh ?ó, t?p các t? th? yoga có th? c?i thi?n v?n ?? li?t d??ng, c?i thi?n ham mu?n tình d?c.
• Bài t?p b?ng ch?a xu?t tinh s?m: Vi?c t?p luy?n th? d?c không ch? làm tiêu hai l??ng m? th?a, làm ?m b?ng. Mà còn có th? làm t?ng n?i ti?t t? nam, giúp ?i?u tr? xu?t tinh s?m hi?u qu?.
?i?u tr? xu?t tinh s?m - Thu?c ch?ng xu?t tinh s?m
Thu?c ch?ng xu?t tinh s?m c?ng là m?t gi?i pháp trong vi?c ?i?u tr? xu?t tinh s?m. Nam gi?i có th? l?a ch?n dùng thu?c d?ng x?t, https://thuoctangcuongsinhly.webflow.io/ thu?c d?ng bôi hay u?ng thu?c ?? tr? xu?t tinh s?m.
• Thu?c dùng qua d?ng x?t: Thu?c d?ng x?t ???c nhi?u nam gi?i l?a ch?n vì hi?u qu? cao, không gây ?au ??n. Trong thu?c ch? y?u có m?t s? thành ph?n giúp gây tê, gi?m kích thích ? d??ng v?t. Nh? ?ó th?i gian quan h? s? lâu h?n.
• Thu?c dùng qua d?ng bôi: Thu?c có d?ng kem ho?c gel. M?i l?n s? d?ng ch? c?n l?y l??ng kem ho?c gel v?a ?? thoa lên da d??ng v?t.
• Ch?ng xu?t tinh s?m d?ng u?ng: Nam gi?i c?n l?u ý không nên t? mua thu?c ?? ?i?u tr?. Khi có d?u hi?u xu?t tinh s?m, c?n ?i th?m khám ?? s? d?ng thu?c theo ch? ??nh c?a bác s?.
L?u ý: Các lo?i thu?c ch?ng xu?t tinh s?m dù là d?ng bôi, d?ng x?t hay d?ng u?ng thì tính hi?u qu? ch? là t?c th?i. Nam gi?i không nên quá l?m d?ng vì d? gây nh?n thu?c. Nguy hi?m h?n, s? gây ra nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m cho ng??i b?nh.
Xu?t tinh s?m ? nam gi?i - Tr? xu?t tinh s?m hi?u qu?
Nh?ng ph??ng pháp tr? xu?t tinh s?m ? nam gi?i ch? áp d?ng cho nh?ng tr??ng h?p nh?. Nam gi?i c?n kiên trì trong th?i gian dài m?i có th? c?i thi?n ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m. V?i s? phát tri?n c?a khoa h?c k? thu?t, c?t dây th?n kinh l?ng d??ng v?t là cách tr? xu?t tinh s?m hi?u qu? nh?t.
Theo BS Hà V?n H??ng, chuyên gia Nam h?c ?KQT HCM, ?ây là ph??ng pháp có nhi?u ?u ?i?m n?i b?t. Không ch? an toàn, mà còn giúp kéo dài th?i gian quan h?. Th?i gian th? thu?t ng?n, h?i ph?c nhanh.
Bài vi?t trên ?ã gi?i ?áp th?c m?c cách ch?a xu?t tinh s?m. Thu?c ch?ng xu?t tinh s?m, tr? xu?t tinh s?m hi?u qu?. Hy v?ng các b?n ?ã có nh?ng thông tin h?u ích ?? b?o v? s?c kh?e b?n thân.